Illustrationen visar ett klassrum med elever och en lärare.

Forskningsutblick:Lärare och elever är överens om vad framgångsrik undervisning innebär

Forskarna Åsa Hirsh och Mikael Segolsson skriver utifrån resultaten av deras forskningsprojekt att didaktisk skicklighet är viktigt, men inte tillräckligt för att nå framgång i undervisningen. Såväl lärare som elever beskriver övergripande att närvaro, trygghet och relationer är centrala förutsättningar för att skapa möjligheter för elevers lärande, utveckling och välmående.

I forskningsprojektet ”Framgångsrik undervisning” studerades särskilt skickliga lärares och elevers beskrivningar av vad som möjliggör inkluderande och kunskapsutvecklande undervisning. Studien genomfördes i skolår nio och år ett och två på gymnasiet där 20 lärare och 102 elever intervjuades under perioden mars 2017 – november 2018.

Resultatet, som redovisas både ur ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv, visar på stor samstämmighet i de båda perspektiven. Resultatet från studien med eleverna visar på åtta centrala aspekter för framgång i undervisningen och lärarperspektivet visar på sex centrala aspekter.

Det här handlar forskningen om 

Intresset för att studera vad framgångsrik undervisning kan innebära har under lång tid varit stort såväl nationellt som internationellt. Studiernas syfte i detta projekt är att bilda kunskap om vad som möjliggör framgångsrik undervisning för elever ur ett inkluderande och kunskapsutvecklande perspektiv.

Det är viktigt att forskning tar sin utgångspunkt i de goda exempel som är kopplade till dokumenterat skickliga lärare och deras förmåga att arrangera undervisningen på ett sådant sätt så att det skapas möjligheter för eleverna att lära och utvecklas i enlighet med skollag och läroplaner. I detta forskningsprojekt har fokus varit riktat mot lärarnas och elevernas beskrivningar av hur skickliga lärare gör för att skapa dessa möjligheter. 

Så här gjorde forskarna

Urvalet av lärare skedde i samarbete med utvecklingsledare och rektorer i de tio kommuner som deltog i projektet och gjordes med utgångspunkt i sju kriterier där samtliga måste vara uppfyllda för att lärare skulle inkluderas i studien. En lärare från skolår nio och en från gymnasiet skulle väljas ut från respektive kommun. Datainsamlingen har skett med hjälp av djupintervjuer med lärarna och fokusgruppsintervjuer med eleverna. Materialet har analyserats ur två perspektiv – lärarnas respektive elevernas – båda med studiens syfte som utgångspunkt.

Det här kom forskarna fram till

Såväl lärare som elever beskriver att lärares ämneskunskaper och didaktiska skicklighet är viktiga, men det räcker inte om man ska nå framgång i undervisningen. Resultatet från både lärar- och elevintervjuerna visar övergripande att närvaro, trygghet och relationer är centrala förutsättningar för att skapa möjligheter för elevers lärande, utveckling och välmående.

Dessa åtta centrala aspekter är ur elevernas beskrivningar av hur de bästa lärarna åstadkommer inkluderande och kunskapsutvecklande undervisning:

 1. De skapar trygga och förlåtande lärmiljöer
 2. De skapar relationer byggda på ömsesidig respekt
 3. De visar passion för undervisning och lärande
 4. De delar ansvaret för lärande med eleverna
 5. De anpassar undervisningen till klasser och individer
 6. De bygger lektioner som skapar motivation
 7. De kommunicerar att lärande är möjligt för alla
 8. De betonar kunskapens användarvärde framför formella krav.

 Resultatet från lärarperspektivet visar på sex stycken centrala aspekter för att lyckas med inkluderande och kunskapsutvecklande undervisning:

 1. Genom att aktivt och systematiskt skapa relationer
 2. Genom att visa att de vill vara här och nu
 3. Genom att kontinuerligt sträva efter och visa att de vill bli bättre lärare
 4. Genom att skapa möjligheter till lärande
 5. Genom att skapa trovärdighet och trygghet
 6. Genom att dela ansvaret för lärandet med eleverna.

Så kan du förstå och använda forskningen

Studiernas fokus är riktade mot beskrivningar av det som verkligen fungerar i praktiken. Undervisningsforskning som har fokus på de ”goda exemplen” är viktiga att ta del av för alla lärare som utgångspunkt eller som inspiration för att utveckla sin egen undervisning. Dessa resultat är även lämpliga att använda som ett gemensamt material i kollegiala sammanhang för att på kollektiv nivå utveckla undervisningspraktiken på en skola. 

Mer information om artiklarna

Artikel 1

Titel: How skilled teachers enable success in their teaching with respect to inclusion and knowledge development: A qualitative study based on teachers’ experiences of successful teaching

Tidskrift: International Journal of Teaching and Education, Vol. VII (2), s. 35–52.

Författare: Mikael Segolsson & Åsa Hirsh, Högskolan i Jönköping, för mer information kontakta Mikael Segolsson, mikael.segolsson@ju.se

Länk till artikel: https://doi.org/10.20472/TE.2019.7.2.004

Artikel 2

Titel: "Had there been a Monica in each subject I would have liked going to school every day": a study of students’ perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions

Tidskrift: Education Inquiry (2020)

Författare: Åsa Hirsh & Mikael Segolsson, Högskolan i Jönköping, för mer information kontakta Åsa Hirsh, asa.hirsh@ju.se

Länk till artikel: https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1740423

 

Lärare och elever är överens om vad bra undervisning är

 

Lärare och elever är överens om

vad bra undervisning är

 Att läraren är bra på att lära ut är viktigt

 

för att undervisningen ska bli bra.

Det skriver forskarna Åsa Hirsh

och Mikael Segolsson.

Men det räcker inte.

De har intervjuat både lärare och elever.

Vad behövs det mer för att elever ska

lära sig, utvecklas och må bra?

– Närvaro, trygghet och bra relationer,

svarar både lärarna och eleverna.

 

Om forsknings-projektet

Framgångs-rik undervisning

Hur får vi undervisning som gör att

eleverna får utveckla sina kunskaper?

Hur blir undervisningen inkluderande?

Vad behövs för att alla ska känna

att de är med?

Det ville forskarna ta reda på.

 

Lärare och elever fick berätta vad de tycker.

Forskarna intervjuade i årskurs 9

och år 1 och 2 på gymnasiet.

De höll på med det från

mars 2017 till november 2018.

20 lärare och 102 elever var med i studien.

 

Forskarna delade sedan upp resultatet.

Vad tyckte lärarna?

Vad tyckte eleverna?

Eleverna lyfte fram åtta viktiga saker.

Lärarna lyfte fram sex viktiga saker.

Det visade sig att de tyckte väldigt lika.

 

Det här kom forskarna fram till
Lärarens kunskaper i ämnet är viktiga.

Det tycker både elever och lärare.

Att läraren är bra på att undervisa,

didaktisk skicklighet,

är också viktigt.

 

Men både elever och lärare tycker att

det behövs mer än så.

För att eleverna ska lära sig och må bra

behöver de känna sig trygga.

Närvaro och bra relationer är viktigt.

 

Så här tycker eleverna

Hur blir undervisningen

kunskaps-utvecklande?

Hur blir den inkluderande?

Hur gör de bästa lärarna?

Så här sa eleverna:

 

1. De skapar lär-miljöer som är

trygga och förlåtande.

2. De skapar relationer som bygger på

respekt för varandra.

3. De visar att de tycker om att

undervisa och lära eleverna.

4. De delar ansvaret.

Både läraren och eleven har ansvar

för att eleven ska lära sig.

5. De anpassar undervisningen

till klasser och enskilda elever.

6. De har lektioner som motiverar eleverna

så att de känner att de vill lära sig.

7. De låter eleverna förstå att alla kan lära sig.

8. De förklarar varför det är bra att kunna en sak.

Det säger inte bara att eleven måste kunna det.

Så här tycker lärarna

Lärarna tog upp sex olika aspekter

som de tycker är viktiga.

Så här får vi bra undervisning

som alla kan vara med på,

tycker de:

 

1. Genom att lärarna verkligen hela tiden

skapar bra relationer.

2. Genom att de visar att de vill vara här och nu.

3. Genom att alltid försöka bli en bättre lärare.

Det är också viktigt att de visar att de vill bli bättre.

4. Genom att göra det möjligt att lära sig.

5. Genom att skapa trovärdighet och trygghet.

6. Genom att dela ansvaret.

Både läraren och eleven har ansvar

för att eleven ska lära sig.

 

Tips till dig som är lärare
Lärarna och eleverna i studien

beskriver vad som fungerar på riktigt.

Det är bra exempel.

Läs igenom listorna en gång till.

De är viktiga för alla lärare.

Använd dem för att utveckla

din egen undervisning.

Bli inspirerad av dem.

 

De här resultaten är också bra

när ni vill utveckla skolan tillsammans.

Använd dem gärna i ert kollegiala lärande.

 

Så här gjorde forskarna
Tio kommuner var med i projektet.

Forskarna samarbetade med

rektorer och utvecklings-ledare.

De valde ut lärare till projektet tillsammans.

En lärare från nian och en från gymnasiet

skulle vara med från varje kommun.

 

Forskarna gjorde sedan djup-intervjuer

med lärarna.

De ställde många frågor till varje lärare.

Eleverna blev intervjuade i grupp.

 

Forskarna analyserade intervjuerna

ur två perspektiv.

Det var lärarens perspektiv

och elevens perspektiv.

 

Läs mer

Vill du läsa forskarnas artiklar?

De finns i internationella tidningar.

 

How skilled teachers enable success in their teaching

with respect to inclusion and knowledge development:

A qualitative study based on teachers’

experiences of successful teaching

 

“Had there been a Monica in each subject

I would have liked going to school every day":

a study of students’ perceptions of what characterizes

excellent teachers and their teaching actions

 

___

 

 

Publicerat fredag 18 december 2020