Tre stycken lärare tittar på dokument som ligger utspridda på ett bord.

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

Vad du behöver veta:

Hur dessa insatser ska utformas är ett område där forskningsbaserad kunskap efterfrågas. För att bli bättre på att tidigt identifiera barn i behov av särskilt stöd och utveckla stöd i anslutning till ordinarie arbete anställdes tre specialpedagoger och tre socialpedagoger i en liten kommun. De nya pedagogerna placerades ute på olika förskolor vilket innebar att de kom mycket nära vardagsarbetet. Forskningen visar att ordinarie förskolepersonal anser sig ha god kunskap om särskilt stöd. Men genom den handledning och reflektion som special- och socialpedagogerna medverkade till ökade den ordinarie personalens kompetens och säkerhet i arbetet med tidiga insatser.

Vad handlar forskningen om:

För att undersöka hur de nya special- och socialpedagogerna som kom att kallas "sociala teamet" togs emot av personal och i viss mån av föräldrar och barn följdes arbetet av två forskare från Högskolan Väst. Syftet var att hitta former för tidiga insatser samt att se vilka fördelar och nackdelar som en kraftig utökning av special- och socialpedagogisk kompetens medförde. Kommunens mål på lång sikt var att få socioekonomiska vinster, det vill säga tidiga insatser betraktades som en social investering. Det långsiktiga målet var att alla barn skulle lämna grundskolan med godkända betyg.

Vad gjorde forskarna:

Forskarna arbetade tillsammans med det sociala teamet och de tre förskolecheferna. Dialogmöten hölls cirka en gång per månad under tre terminer. Vid dessa möten planerades forskningen successivt och forskningsfrågor formulerades. Det sociala teamet planerade tillsammans med forskarna vad som skulle observeras eller eventuellt förändras inför nästa möte. Anteckningar från observationer och handlingar analyserades gemensamt med forskarna. Fokusgruppsintervjuer genomfördes vid två tillfällen, vid inledning och avslutning av forskningsperioden med tre grupper med vardera fyra till fem personer från förskolepersonalen. Vidare genomfördes en kort enkät med all förskolepersonal, cirka 100 personer, om hur de uppfattade det sociala teamets arbete på förskolorna. Frågor ställdes om hur de såg på sin egen kunskap om tidiga insatser och särskilt stöd samt om vad de menade att de lärt sig eller förändrat genom sociala teamets arbete.

Vad kom forskarna fram till:

Såväl specialpedagogerna som socialpedagogerna fanns nära och kunde skapa relationer till personal, barn och föräldrar. Observationer av vardagsarbetet gav underlag för samtal och reflektioner, både planerat i arbetsplatsträffar och spontant i uppkomna situationer. Arbetet blev känt för föräldrar och för dem kändes det naturligt att ta kontakt med någon i teamet. Personalen upplevde en trygghet i att ha sociala teamet nära. Samtidigt menade personalen att det var bra att någon kunde se verksamheten med nya ögon. Både i fokusgrupperna och enkäten framkom att personalen ansåg sig ha kunskaper om tidiga insatser. Genom samarbetet med sociala teamet fick de fördjupad syn på sin egen kompetens samtidigt som deras kunskaper utvecklades och de kunde göra säkrare bedömning av behov av särskilt stöd. Även förskolecheferna upplevde att de fick ökad kompetens om att arbeta med tidiga insatser. Den specialpedagogiska och socialpedagogiska kompetensen ligger nära varandra och kunde användas på ett kompletterande sätt.

Hur kan vi förstå och använda forskningen:

Internationell forskning visar att en förskola med hög kvalitet motverkar olika slags skolmisslyckande och framtida utanförskap. Den viktigaste faktorn är välutbildad personal med god kompetens. Att anställa flera special- och, eller socialpedagoger ökar kvaliteten i förskolan i och med ökad kompetens, dels genom den expertis som båda yrkesgrupperna tillför och den ökade kompetens och säkerhet som övrig förskolepersonal erfar. Huruvida det långsiktiga målet att alla barn ska lämna grundskolan med godkända betyg uppnås återstår för kommunen att följa genom kontinuerlig betygsrapportering. Forskningen har genomförts som samverkansforskning, vilket innebär att personalens erfarenhetskunskap i kombination med tidigare forskning kan utveckla både ny handlingsbar kunskap och ny vetenskaplig kunskap.

Mer om texten: "Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd"

Publicerad i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd, Stockholm : Liber, 2019
Författare och lärosäte: Lena Nilsson, docent i pedagogik, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön Högskolan Väst.
För mer information kontakta Lena Nilsson, e-post: lena.a.nilsson@hv.se

För dig som vill läsa mer:

Kortrapporten Tidiga insatser i förskolan kan laddas ned här: 

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/tidiga-insatser-for-barn-med-sarskilda-behov/

Artikeln "Forskning i samverkan: att vara nära men se med nya ögon" i tidskriften Utbildning och lärande: http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1271715/FULLTEXT01.pdf

 

Publicerat måndag 2 september 2019