Foto av Ann-Louise Ljungblad

Forskningsutblick: Lärares relationer till sina elever

Ann-Louise Ljungblad är lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har utvecklat ett inkluderande perspektiv, Pedagogiskt Relationellt Lärarskap, PeRL, som betonar respekten för varje unikt barn och barnets rätt att möta en undervisning som möjliggör deras potential.

I fokus står elevernas deltagande i undervisningen med en strävan att göra ämnesinnehållet tillgängligt för eleverna. PeRL är utvecklat ur Ljungblads klassrumsforskning som visar på att en välfungerande lärare-elevrelation lägger grunden för en lyckad undervisning.

Det här handlar forskningen om

PeRL tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och Salamancadeklarationen. Barnets rätt till undervisning och möjlighet till likvärdiga undervisningsrelationer, oavsett funktionsvariation och olika sätt att vara, är en uppgift för skolan att lösa. För att lyckas med det behöver fokus breddas, från betyg, prov och mätningar, till att även inkludera det relationella samspelet mellan lärare och elev.

Så gjorde forskarna

PeRL är ett multidimensionellt perspektiv som problematiserar möjligheter och hinder för elevernas deltagande i undervisningen. Första dimensionen grundas i barns rättigheter. Den andra dimensionen visar olika aspekter av ett relationellt lärarskap och belyser relationen mellan lärare och elever. Detta synliggörs med en modell som fångar relationella aspekter på såväl mikro-, meso- som makronivå av undervisningen. I mitten av modellen finns relationen och sökljuset riktas mot interaktionen mellan lärare och elev. Slutligen visar den tredje dimensionen en ytterligare modell i form av en relationell och didaktisk stjärna. Modellen synliggör såväl relationella aspekter som didaktiska aspekter av undervisningen. Vidare problematiserar PeRL hur lärare kan ta fram relationella och didaktiska anpassningar för att skapa nya möjligheter för elevernas växande och utveckling.

Det här kom forskarna fram till

Läraryrket består av både en relationell och en didaktisk dimension. Ett framgångsrikt relationellt lärarskap innebär att läraren hanterar båda dessa aspekter samtidigt i undervisningen. Klassrumsforskning visar hur framgångsrika lärares sätt att relatera till sina elever kan beskrivas som pedagogisk takt och hållning. Det innebär att läraren möter varje elev utifrån vars och ens olika behov. Med en inkluderande hållning skapas pedagogiska möten, där läraren som person möter eleven som person. När läraren söker kontakt och försöker förstå vem eleven är, blir undervisningen också meningsfull att delta i. Resultaten visar hur lärarens pedagogiska taktfullhet och hållning är av vikt för alla elever, men av särskild betydelse för elever som befinner sig i sårbara livssituationer.

Så kan du förstå och använda forskningen

PeRL kan både användas som en flerdimensionell modell för empiriska klassrumsstudier och för att utveckla ett relationellt lärarskap. Det kan användas för att stödja lärare i praktiken att reflektera över relationella värden och utveckla sin undervisningsmiljö. Som ett nytt inkluderande perspektiv inom utbildningssystemet kan PeRL också användas för att stödja en realisering av barnkonventionen.

Forskning om lärares relationer till sina elever

PeRL = Pedagogiskt relationellt lärarskap

Ann-Louise Ljungblad är lektor i special-pedagogik.

Hon arbetar vid Göteborgs universitet.

Ann-Louise forskar om barn och undervisning.

Hon är särskilt intresserad av undervisning som

gör att barnet känner sig inkluderat.

Därför har Ann-Louise utvecklat PeRL.

PeRL står för Pedagogiskt relationellt lärarskap.

 

Det viktiga när du är lärare är att

du kommer ihåg att varje barn är unikt.

De är alla olika och det ska vi respektera.

Barn har rätt att få en undervisning som

gör det möjligt för dem att lyckas.

Det är viktigt att få dem att delta i skolan.

Din uppgift som lärare är att försöka göra

ämnet tillgängligt för eleverna.

 

Ann-Louise har forskat i klass-rum.

Hon säger att när relationen mellan

lärare och elev är bra

blir också undervisningen bra.

Det är själva grunden.

 

Det här handlar forskningen och PeRL om

Alla barn har rätt till bra undervisning.

Ann-Louise har utgått ifrån barn-konventionen

och Salamanca-deklarationen.

Det spelar ingen roll om barn har

funktions-nedsättningar, till exempel.

Det är skolans uppgift att se till att

barn får likvärdig undervisning.

 

För att lyckas behöver skolan tänka på ett nytt sätt.

Lärarna får tänka nytt kring betyg,

prov och olika mätningar, till exempel.

Och här kommer även relationen mellan

lärare och elever in.

Skolan behöver tänka på ett nytt sätt

om det också.

 

Så här använder du PeRL

PeRL är en modell för att se hur

eleverna deltar i undervisningen.

Du använder den för att titta på möjligheter

och sådant som hindrar eleverna.

Man ser både på relationer och på didaktik.

 

PeRL hjälper dig att anpassa din undervisning

och dina relationer till eleverna.

Det gör du för att eleverna ska utvecklas

på nya och bättre sätt.

 

Du kan också använda PeRL när du ska

ta in barnkonventionen i skolan.

Du kan använda PeRL för att utveckla undervisnings-miljön.

Och själv-klart är den användbar om du ska

göra klassrums-studier.

 

Det här kom forskarna fram till

Att vara lärare handlar både om

relationer och didaktik.

För att du ska lyckas med ditt

relationella lärarskap

behöver du jobba med både och.

Klassrums-forskning visar att

vissa lärare lyckas bättre än andra.

De som lyckas möter varje elev

utifrån elevens behov.

 

När du som lärare arbetar inkluderande

skapar du pedagogiska möten med dina elever.

Du som person möter eleven som person.

När du söker kontakt och

försöker förstå vem eleven är

blir undervisningen meningsfull att delta i.

 

Resultaten av forskningen visar att

det här är viktigt för alla elever.

Särskilt viktigt är det för elever

som inte har det så lätt i skolan eller i livet.

 

Läs mer om forskningen

Titel:

Pedagogical Relational Teachership (PeRT) –

a multi-relational perspective.

Tid-skrift:

International Journal of Inclusive Education (2019).

Författare:

Ann-Louise Ljungblad.

Lektor vid Institutionen för

pedagogik och specialpedagogik,

Göteborgs universitet.

För mer info kontakta:

Ann-Louise Ljungblad

ann-louise.ljungblad@gu.se

Länk till artikel:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2019.1581280

Du kan även läsa om resultaten i boken

Relationellt lärarskap och pedagogiska möten (2018).

Titel: Pedagogical Relational Teachership (PeRT) - a multi-relational perspective

Tidskrift: International Journal of Inclusive Education (2019)

Författare: Ann-Louise Ljungblad, lektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, för mer info kontakta Ann-Louise Ljungblad: ann-louise.ljungblad@gu.se

Länk till artikel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2019.1581280

Resultaten presenteras även i boken Relationellt lärarskap och pedagogiska möten (2018): https://www.studentlitteratur.se/#9789144125275/Relationellt+lärarskap

Publicerat tisdag 1 september 2020