Illustration av fyra elever och en lärare i ett klassrum.

Forskningsutblick: Att kartlägga barns språk på vetenskaplig grund – variationer och osäkerhet

Forskarna Ann Nordberg och Katharina Jacobsson har undersökt hur förskollärare och specialpedagoger kartlägger barns språk och kommunikation i förskolan, samt hur de ser på begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det används en bredd av olika typer av arbetssätt, men det finns också en stor variation i huruvida lärarna anser att arbetssätten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskarna menar därför att det behövs ökad kunskap om hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan användas för kartläggning och uppföljning av barns språkutveckling.

Det här handlar forskningen om

Enig internationell forskning betonar vikten av tidigt språkstöd för att stötta barns språkutveckling. Det är därmed väsentligt att barns språk i förskolan följs upp på ett systematiskt sätt. Det saknas tillräcklig kunskap om på vilka sätt uppföljning av barns språk ser ut i svenska förskolor. Syftet med studien var därför att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger i förskolor kartlägger barns språkutveckling.

Så här gjorde forskarna

Frågor om hur barns språk följs upp ställdes till 33 förskollärare och 30 specialpedagoger från förskolor i sydvästra Sverige. Frågorna tog upp hur deltagande lärare gick tillväga vid kartläggning av barns språk och hur de följde upp språkligt sårbara barn. Dessutom undersöktes deras uppfattning om deras arbete med att följa barnens språkutveckling vilade på vetenskaplig grund och, eller beprövad erfarenhet.

Det här kom forskarna fram till

Resultat från studien visade att en rad olika arbetssätt och material används i förskolor vid kartläggning av barns språk. Det förekom olika syn hos deltagarna om de arbetssätt de använde vilade på vetenskaplig grund och, eller beprövad erfarenhet. Dessa resultat påvisar att en fördjupad förståelse skulle behövas av hur det ska vara möjligt för lärare i förskolan att arbeta på vetenskaplig grund och, eller på beprövad erfarenhet när de följer upp barns språk i förskolan.

Så kan du förstå och använda forskningen

Det visade sig att tillfrågade förskollärare och specialpedagoger i förskolan hade mycket skiftande syn på om deras arbetssätt vid kartläggning av språkutveckling vilade på vetenskaplig grund. Exempelvis, framkom att vissa av deltagarna tog för givet att deras huvudmän självklart hade valt ut sådant arbetsmaterial som var vetenskapligt tillförlitligt.

Huvuddelen av deltagarna ansåg vidare att de använde ett systematiskt arbetssätt när de följde upp barn med språkliga svårigheter. En slutsats att dra från denna studies resultat är att utmaningar finns i förskolans praktik när det gäller att kartlägga och följa barns språkutveckling.

Önskvärt vore att regelbundna och fördjupade kollegiala samtal och reflektioner kunde genomföras. Kollegiala diskussioner som handlar om hur ett arbete med kartläggning och uppföljning av barns språk i förskolan kan genomföras på vetenskaplig grund och, eller beprövad erfarenhet.

Mer information om artikeln

Titel: Approaches and Educational Assessments of Children’s Speech, Language and Communication Development in Swedish Preschools
Tidskrift: Early Child Development and Care (2019) Ahead of print, s. 1–16

Författare: Ann Nordberg, lektor, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Katharina Jacobsson lektor, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet och Nord universitet i Norge.

För mer information, kontakta Ann Nordberg: ann.nordberg@ped.gu.se

Länk till artikeln: https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1697693

Forskarna undersöker: Hur kartlägger de barns språk i förskolan?

Ann Nordberg och Katharina Jacobsson

forskar om för-skolan.

De har undersökt hur förskol-lärare

och special-pedagoger kartlägger

barns språk och kommunikation.

Kartlägger de på ett vetenskapligt sätt?

Använder de sig av tidigare erfarenhet?

Och hur förstår de begreppen

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Forskarna märkte att många var osäkra.

Det här betyder begreppen i artikeln

Vetenskaplig grund

Vetenskaplig grund handlar om att

du utgår ifrån vetenskapliga studier.

Du behöver kunna tolka resultatet

för att kunna använda det i ditt arbete.

Beprövad erfarenhet

Beprövad erfarenhet är kunskap

vi har tillsammans i yrket.

Den är utvecklad och prövad

under en längre tid.

Den är dokumenterad

och granskad av flera.

Vi lär oss av praktiska erfarenheter.

Därför är det här viktigt

Personalen i förskolorna använder

många olika sätt att arbeta.

En del lärare tycker att deras arbets-sätt

är vetenskapliga.

Det bygger på beprövad erfarenhet,

anser de.

Andra är mer osäkra.

Forskarna menar att vi behöver

lära oss mer om det här.

Det är viktigt för att vi ska kunna

kartlägga barns språk på ett bra sätt.

Det här handlar forskningen om

Barn behöver språk-stöd tidigt

för att utveckla sitt språk.

Det är forskare överens om

både utom-lands och i Sverige.

Det är därför viktigt att du följer upp

barns språk i förskolan.

Du behöver göra det

på ett systematiskt sätt.

Vi vet inte tillräckligt mycket om

hur personalen i svenska förskolor

följer upp barns språk.

Forskarna Ann och Katharina

ville ta reda på mer om det.

Så här gjorde forskarna

Ann och Katharina ställde frågor till

33 förskollärare och 30 specialpedagoger.

De arbetade alla på förskolor

i syd-västra Sverige.

Frågorna handlade om hur de

följer upp barns språk.

Hur gör du när du kartlägger?

Hur följer du upp barn som har

svårt med språk?

Forskarna undersökte också

hur personalen uppfattade sitt arbete.

Följde de barnens språkutveckling

på vetenskaplig grund?

Använde de beprövad erfarenhet?

Det här kom forskarna fram till

Resultat från studien visade att

  • förskolorna använde många olika arbetssätt och material när de kartlade barns språk.
  • personalen hade olika syn på om de arbetade på vetenskaplig grund.

  • de hade olika syn på om de använde sig av beprövad erfarenhet.

  • vi behöver lära oss mer om hur lärare i förskolan kan följa upp barns språk på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet.

Tips till dig som arbetar i förskolan

Förskolor behöver jobba vidare med

hur de följer upp barn med språk-svårigheter.

Det är en slut-sats av studien.

De flesta i studien ansåg att de

arbetade på ett systematiskt sätt.

Men gör de verkligen det?

Och gör du det?

Kan ni på din förskola hitta

bättre sätt att arbeta på?

 

Förskollärarna och specialpedagogerna i studien

hade väldigt olika syn på om de

arbetade på vetenskaplig grund.

Vissa tog för givet att de gjorde det.

De tänkte att deras chefer själv-klart

hade valt ut material som var vetenskapligt.

 

Hur är ert arbets-material?

Hur kartlägger ni?

Hur följer ni upp barnens språk?

Diskutera med dina kollegor och

fundera tillsammans!

Arbetar ni på vetenskaplig grund?

Använder ni beprövad erfarenhet?

Det vore bra om ni kollegor kunde ha

samtal om det regelbundet.

Läs hela artikeln

Approaches and Educational Assessments

of Children’s Speech, Language and

Communication Development in Swedish Preschools

Om forskarna

Ann Nordberg

Ann Norberg är lektor vid

Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik

vid Göteborgs universitet.

Katharina Jacobsson

Katharina Jacobsson är lektor vid

Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik

vid Göteborgs universitet

och Nord universitet i Norge.

För mer information

Kontakta Ann Nordberg:

ann.nordberg@ped.gu.se

Publicerat torsdag 11 mars 2021