Skolans systematiska elevhälsoarbete

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst handlar det om att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

I flera av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar betonas att skolans förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete behöver systematiseras för att utvecklas i enlighet med elevernas behov. Hälsofrämjande skolutveckling syftar enligt Skolverket till att alla elever ska nå kunskapsmålen och omfattar allt det arbete i skolan som innebär att eleverna kan nå målen. Elevhälsan är en resurs för hälsofrämjande skolutveckling och ska tillsammans med lärare och övrig skolpersonal bidra till att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Utveckla elevhälsoarbete

Elevernas hälsa på samma sätt som deras kunskapsresultat behöver påverka skolans utvecklingsarbete. Då hälsa och lärande förutsätter varandra blir en god elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Elevhälsoarbete behöver genomsyra hela skolans verksamhet.

I Vägledning för elevhälsan går det att läsa om vikten av att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete. Det ska göras som ett led i att ständigt utveckla skolverksamhetens kvalité för ökad likvärdighet och måluppfyllelse. Målet för elevhälsan är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever. Elevhälsans insatser behöver därför kopplas till verksamhetens utmaningar och elevernas behov.

Genom att systematiskt analysera elevhälsoarbetet och titta på vilka effekter elevhälsans insatser bidrar till, möjliggörs ett gemensamt lärande för en fortsatt utveckling av skolans elevhälsoarbete.

Leda elevhälsoarbete

Rektor ansvarar för att alla som arbetar i skolan verkar för elevers lärande och utveckling mot utbildningens mål. Rektor behöver både leda den samlade elevhälsan som ett tvärprofessionellt team men också leda skolans gemensamma elevhälsoarbete.

I sin roll som ledare för skolans systematiska elevhälsoarbete behöver rektor skapa förutsättningar för samverkan inom elevhälsan men också mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal. De olika kompetenserna ska samverka och bidra inte bara till enskilda elevers lärande, utan även verka i grupper och för skolan som organisation. Rektor behöver organisera och avsätta tid för ett gemensamt arbete med analys, planering, genomförande och uppföljning, både i vardagen och över tid.

En plan för skolans elevhälsoarbete ger rektor stöd att leda ett systematiskt elevhälsoarbete mot de nationella målen. Planen skapar möjligheter att ligga steget före och blir en stödjande struktur för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Publicerat onsdag 19 oktober 2016 Granskat fredag 3 augusti 2018