Samtal runt bord

Samverkan

I skolans elevhälsoarbete behöver formerna för samverkan definieras. Det handlar om samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal.

I Vägledning för elevhälsan står det att:

Samverkan ska användas som medel för att lösa sammansatt problematik på skolan där kompetens från flera olika professioner är nödvändig.

Forskning visar att det är ett komplext uppdrag eftersom det handlar om olika yrkeskategorier som ska samverka. I arbetet med att anpassa och göra de pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna tillgängliga är samverkan mellan elevhälsan och övrig skolpersonal viktig. Elevhälsan bidrar på så sätt med sin tvärprofessionella kompetens.

Elevhälsan som ett tvärprofessionellt team ska bidra till fler perspektiv och frågeställningar för att i samverkan med övriga på skolan möjliggöra ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete. I det arbetet blir samtalskulturen central. Samtalskultur i skolan står för vad vi i samverkan pratar med varandra om men också hur vi pratar med varandra. Elevhälsoarbetet innebär också samverkan med andra aktörer utanför skolan som på olika sätt har med elever och deras familjer att göra.

Tvärprofessionellt team

I Skolverkets Allmänna råd arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står det att elevhälsans kompetens ska tas tillvara i ett tidigt skede. Den samlade elevhälsans tvärprofessionella kompetens behöver definieras och synliggöras för alla på skolan.

För att kunna anpassa och tillgängliggöra de pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna krävs en samverkan mellan elevhälsan och övrig skolpersonal där elevhälsan kan bidra med sin tvärprofessionella kompetens. Anpassningar behöver diskuteras i ett tidigt skede så att stödinsatser på individ-, grupp- och organisationsnivå blir adekvata. Om extra anpassningar inte är tillräckliga krävs en utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Även i det arbetet har elevhälsan en viktig roll.

Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team sammansatt av personer med olika yrkesroller som kompletterar varandra och som ansvarar för att samverka kring ett gemensamt uppdrag. Syftet med ett tvärprofessionellt team är att olika perspektiv ska bidra till en helhetslösning. Enligt forskning behöver då de olika perspektiven tydliggöras, brytas mot varandra och användas som förklaringsgrund till de utmaningar skolan står inför. Det handlar inte om att skillnaderna mellan olika perspektiv ska slätas ut. Tvärtom är olika perspektiv grunden för och styrkan i samverkan där samsyn handlar om respekt för och tillit till varandras uppdrag och kompetens.

Samverkan i elevhälsoarbete

Kommunikationsvägar för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal behöver tydliggöras. Samverkan mellan olika yrkeskategorier behöver orgniseras för att möjliggöra ett gemensamt lärande över tid.

Personal och elever i skolan behöver känna till vad elevhälsan står för. En framgångsfaktor som forskning lyfter är att det finns ett tydligt uppdrag för elevhälsan som tvärprofessionellt team. Ett definitionsarbete är viktigt för att ge teamet tydlig identitet både inåt och utåt.

Forskning visar också på betydelsen av att definiera formerna för samverkan. Det innebär genomgripande förhandlingar på arbetsplatsnivå kring hur arbetet ska utformas dels för varje yrkeskategori, dels för teamet som helhet och dels för skolan som organisation. En samsyn kring roller, begrepp och skolans uppdrag utgör en grund för det gemensamma elevhälsoarbetet.

Samtalskultur

I skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete blir samtalskulturen central. Samtalskultur i skolan står för vad vi i samverkan pratar med varandra om men också hur vi pratar med varandra. Utmaningen i ett mer hälsofrämjande arbete blir att söka efter faktorer som möjliggör förändring och utveckling genom att flytta fokus från det som inte fungerar till det som fungerar. Ett sådant salutogent förhållningssätt påverkar vilka insatser som planeras och vilka förväntningar som ställs på resultat och måluppfyllelse. Samtal och relation är centrala faktorer, både för god hälsa och för lärande. Alla i skolan har därför ett ansvar för hur vi pratar med och om elever.

Samverkan med andra aktörer

Elevhälsoarbete innebär även en omfattande samverkan med andra aktörer utanför skolan som på olika sätt har med elever och deras familjer att göra. Det kan vara kommunala och statliga myndigheter. Det också vara landstingets olika aktörer som exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering eller i förekommande fall sjukhus. Se vidare om samverkan utanför skolan i Vägledning för elevhälsan.

För att viktig information inte ska gå förlorad i övergångar inom och mellan skolformer är samverkan och dokumentation viktigt för elevens fortsatta lärandesituation. För elever med funktionsnedsättning är det av särskild stor vikt för att främja kontinuitet i skolgången. Se vidare i Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer.

Alla som arbetar med barn och elever i och utanför skolan ska även värna om elevens rätt till delaktighet. Allt elevhälsoarbete ska präglas av ett barnperspektiv utifrån Barnkonventionens formuleringar.

Publicerat onsdag 19 oktober 2016 Granskat tisdag 6 december 2016
Bilden visar informationsbladet Att höja skolans elevhälsokompetens

Nätbaserad kurs

Den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning är en årligen återkommande kurs som vänder sig till rektorer och elevhälsoteam.

Den 3 september 2018 startar en ny omgång av kursen.
Intresseanmälan är öppen fram till 30 mars 2018. Det är rektor som gör intresseanmälan.

Informationsblad 2018 (PDF-dokument, 1 kB)

Tidningen Lika värde nummer 3 2016, tema elevhälsa

Läs Lika värde nummer 3, 2016, som har tema elevhälsan.

Elever och pedagog

Sök bidrag från oss

Hos oss kan du söka bidrag för utvecklingsprojekt och regionala utbildningsinsatser. Läs mer på våra sidor om SIS-medel.

SPSM:s rådgivare

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar 12.00 till 16.00 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.

Bilden föreställer en flicka som gungar

Sök stöd hos oss

Behöver ni hjälp att utveckla skolans elevhälsoarbete? Välkommen med er förfrågan!