Utvecklingsprojekt 2017

Kvinnofolkhögskolan

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ett steg till

Projektet syftade till att minska avhoppen under pågående termin och öka deltagarnas närvaro för att dessa skulle känna sig mer delaktiga och slutföra sina studier. Detta genomfördes genom att skolan förändrade sitt bemötande av dessa deltagare och skapade bättre lärmiljöer för att deltagarna skulle få bättre förutsättningar för att klara sina studier.

Den pedagogiska personalen rapporterade efter projektet att denna fått ökad kunskap inom det specialpedagogiska fältet för deltagarna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och missbruksskador, vilket lett till utvecklade metoder och förhållningssätt gentemot deltagarna. Skolan arbetade även fram en rutin för hur de specialpedagogiska resurserna skulle användas för att ta fram strategier i studiesituationen för deltagarna.

Slutrapport: Ett steg till (Word-dokument, 23 kB)

Nordiska folkhögskolan

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk funktionsnedsättning

Inkludering, demokrati och bildning – närvaroprojekt

Projektet syftade till att sänka trösklarna för deltagarna att vara aktivt studerande på allmän kurs vid skolan genom att öka studiemotivationen och –aktiviteten. Skolan ville även utveckla lärmiljön och det socialpedagogiska arbetet. Detta genomfördes genom att skolan skapade en handlingsplan för arbetsgången för hur man hanterade deltagare vars frånvaro var stor.

Skolan utvecklade en handlingsplan utifrån en steg-modell. Tillsammans med en enkät som genomfördes rapporterar skolan att man nu har fått en djupare kunskap kring deltagarnas frånvaro och även lyckats sänka denna jämfört med innan projektet startade. Man har även utvecklat en samtalsmall och ett behörighetsdokument vilka tillsammans ökat tydligheten för personalen och förbättrat dialogen med deltagarna.

Slutrapport: Inkludering, demokrati och bildning - närvaroprojekt (PDF-dokument, 150 kB)

Grimslövs folkhögskola

Målgrupp: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Hen kan inte läsa – verktygslådan är inte komplett

Projektet syftade till att prova och utvärdera metoder för dyslektiska deltagare med annat modersmål än svenska. Man ville även utveckla verktygslådor för både de lärare och elever för att underlätta de senares inlärningsprocess. Detta genomfördes genom att nya metoder utvecklades för att underlätta lärande hos deltagarna, lärarna kompetensutvecklades samt att eleverna bättre kunde identifiera de hjälpmedel dessa behövde.

Lärarna har utarbetat nya strategier för att bättre klara av undervisningssituationen samt använt kompensatoriska hjälpmedel för att stödja deltagare i målgruppen. Skolan rapporterar även att deltagande i aktiviteter som inte direkt kan kopplas till funktionsnedsättningen fungerat studiemotiverande för deltagarna. Deltagarna rapporterar att deras säkerhet avseende läsande och skrivande ökat marginellt, ökat ordförråd samt att de hjälpmedel de fått tillgång till ökat deras förmåga att läsa längre texter.

Slutrapport: Hen kan inte läsa – verktygslådan är inte komplett (PDF-dokument, 333 kB)

Fornby folkhögskola

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk funktionsnedsättning, dyslexi

Landmärken för utbildning, bildning, hälsa och hållbar utveckling – nya arbetssätt i folkhögskolan

Projektet syftade till att utveckla ett nytt arbetssätt för att arbeta gentemot deltagare med funktionsnedsättning och att fokusera på möjligheter samt främja deltagarnas egen förmåga och drivkraft. Detta genomfördes genom att en kartläggning gjordes av alla deltagare med funktionsnedsättning, utifrån denna valdes sedan åtta deltagare ut för djupare analys. Utifrån analysen skapades därefter handlingsplaner utifrån ett holistiskt perspektiv baserade på deltagarnas behov som identifierats.

Projektet visar på en viss minskning i de indikatorer man valt. Skolan diskuterar resultatet i sin rapport och framför möjliga förklaringsfaktorer, bland annat att deltagargruppen inte var densamma vid utgångsmätningen som när projektet avslutades. Lärarna upplever att det nya arbetssättet och det gemensamma förhållningssätt man anammat var positivt.

Slutrapport: Landmärken för utbildning, bildning, hälsa och hållbar utveckling – nya arbetssätt i folkhögskolan (Word-dokument, 23 kB)

Publicerat fredag 15 maj 2020