Utvecklingsprojekt 2016

Grimslövs folkhögskola

Målgrupp: ADHD

En lärandemiljö för lika villkor för alla deltagare

Projektet syftade till att utveckla personalens kompetens avseende att skapa bättre anpassade lärmiljöer för deltagare med ADHD, att utveckla personalens förmåga att bemöta, motivera och stödja dessa. Detta genomfördes genom att personalen fick kompetensutveckling och att skolan utarbetade en handlingsplan innefattandes metodutveckling för stödjande av deltagare med ADHD.

Projektet identifierade tre huvudområden som utmärker en bra lärmiljö för studenter med ADHD. Dessa var en bra pedagogisk miljö, en bra fysisk undervisningsmiljö samt en bra psykosocial miljö. Skolan utvecklade alla tre områden i samband med projektet. Intervjuer genomfördes med 10 deltagare vilka visar på att de sammantagna åtgärderna som projektet bidragit med också ökat deltagarnas förmåga att tillgodogöra sig sin utbildning.

Slutrapport: En lärandemiljö för lika villkor för alla deltagare (PDF-dokument, 258 kB)

Folkhögskolan Hvilan

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, språkstörning samt andra språksvårigheter

Inkluderande lärmiljöer

Projektet syftade till att öka deltagarnas förmåga att lyckas med sina studier, oavsett funktionsnedsättning och medföljande behov. Detta genomfördes genom att utveckla en pedagogisk modell som fokuserade på lärande och reflektion samt att det specialpedagogiska förhållningssättet främjar lärande för alla deltagare och genomsyrar relationen gentemot dessa.

Projektet har lett till att skolans personal organiserat sig i arbetslag, vilket ökat det kollegiala lärandet samt en mer formativ bedömning. Man har infört mentorssamtal en gång per vecka och har utvecklingssamtal en gång per termin med deltagarna. Lärmiljön har digitaliserats vilket har ökat tillgängligheten och möjliggjort snabbare och mer transparent kommunikation mellan deltagare och lärare. Lärarnas kunskap om funktionsnedsättningar och behov av ökat stöd har även utvecklats, och alla lärare är nu utbildade i motiverande samtal.

Slutrapport: Inkluderande lärmiljöer (PDF-dokument, 200 kB)

Härnösands folkhögskola

Målgrupp: ADHD, ADD, syn- och hörselnedsättning

Funktion med variation

Projektet syftade till att öka måluppfyllelse och ge verktyg för deltagare med funktionsnedsättning som studerar allmän kurs. Den pedagogiska personalen skulle även få kompetensutveckling genom utökad kunskap och metoder för deltagare med funktionsnedsättning. Detta genomfördes genom att den pedagogiska personalen kompetensutvecklades via föreläsningar, kurser samt genomförande av studiebesök.

Personalens kompetens kring funktionsnedsättningar höjdes genom att ur ett pedagogiskt perspektiv förändra synsättet på dessa deltagare. Samtidigt har personalen fått djupare kunskap och fler verktyg att bemöta deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Skolan har utvecklat nya metoder och arbetssätt där vikten av ett medvetet förhållningssätt gentemot personer med funktionsvariation betonas.

Slutrapport: Funktion med variation (PDF-dokument, 1 MB)

Ingesunds folkhögskola

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning

Steg 3

Projektet syftade till att öka förutsättningarna för att kursdeltagare med olika former av funktionsnedsättningar ska möta en social och pedagogisk tillgänglig lärmiljö och därigenom nå högre måluppfyllelse. Detta genomfördes genom att ett systematiskt kollegialt lärande infördes och den pedagogiska personalen höjde sin kompetens avseende funktionsnedsättningar.

Projektet införde ett systematiskt kollegialt lärande och all pedagogisk personal utvecklade sin kompetens inom funktionsnedsättningar. Verksamhetens kvalitet och resursanvändning optimerades och den pedagogiska personalen känner större självsäkerhet i och med den ökade kompetensen. Nya undervisningsformer infördes och prövades under projekttiden vilket fortsätter även efter projektets avslut.

Slutrapport: Steg 3 (PDF-dokument, 593 kB)

Runö folkhögskola

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Utveckling av arbetssätt på Runö folkhögskola

Projektet syftade till att genom ett förändrat arbetssätt och ökad samverkan mellan lärare skapa en mer inkluderande utbildning med ökad måluppfyllelse bland deltagare med funktionsnedsättning. Detta genomfördes genom att ett antal ledmotiv utvecklades utifrån vilka sedan undervisningen bedrevs.

Skolan rapporterar att dess deltagare efter projektet upplevt större tydlighet kring vilka förväntningar som finns på dem och att lärarna i större utsträckning är enhetliga i sin terminologi i klassrummet. Lärarna har också i större utsträckning börjat förlita sig på kollegialt lärande och diskussioner för att bättre kunna stödja deltagarna utifrån individuella förutsättningar.

Slutrapport: Utveckling av arbetssätt på Runö folkhögskola (PDF-dokument, 211 kB)

Karlskoga folkhögskola

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Motiverande metod för studerande med NPF

Projektet syftade till att öka närvaron och delaktigheten hos de deltagare som hade motivationsproblematik. Detta genomfördes genom att delar av den specialpedagogiska personalen kompetensutvecklades inom motiverande samtal och sedan via kollegialt lärande sprider de förvärvade kunskaperna med den pedagogiska personalen. Hela den pedagogiska personalen skulle kompetensutvecklas via föreläsning av talare med kunskap inom ämnet. Man avser även upprätta en handlingsplan som kan användas för att tidigt stävja problematiken.

Skolan rapporterar att man efter projektet insett att en generell handlingsplan inte varit rätt sätt att angripa problemet utan att man istället skräddarsyr lösningarna efter det specifika fallet. Det kollegiala lärandet mellan specialpedagoger och övrig pedagogisk personal har fungerat enligt plan. Skolan uppger att projektets effekt på frånvaron har varit svår att mäta eftersom anledningen till denna varierar kraftigt bland deltagarna; dock framhåller skolan att deltagarnas egenmakt stärkts samt studieresultaten förbättrats.

Slutrapport: Motiverande metod för studerande med NPF (Word-dokument, 29 kB)

Munka folkhögskola

Målgrupp: Dyslexi/dyskalkyli, psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lärmiljöer i närmiljö

Projektet syftade till att utveckla lärarnas kunskaper om funktionsnedsättningar, lärstilar samt utomhuspedagogik, vilket skulle höja närvaro och måluppfyllelse hos deltagarna på allmän kurs. Detta genomfördes genom att lärarna i större utsträckning än innan använde sig av kollegialt lärande för att dela framgångsfaktorer.

Projektet resulterade i ökad medvetenhet hos pedagogerna avseende lärstilar, utomhuspedagogik samt kollegialt lärande. Skolan noterar även att de tekniker som projektet utmynnade i även tycks gagna de deltagare som inte har en funktionsnedsättning. Man uppger även att en förväntad effekt är en större samsyn och bättre helhetssyn på kursdeltagarna och utbildning, samt att man förväntar sig att de mätbara effekterna av projektet först kan ses om ett par år.

Slutrapport: Lärmiljöer i närmiljö (Word-dokument, 100 kB)

Sigtuna folkhögskola

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dyslexi/dyskalkyli, andra språksvårigheter

Inkluderande och hållbar lärmiljö på folkhögskola

Projektet syftade till att bygga en inkluderande och hållbar lärmiljö för deltagare med funktionsnedsättning som studerade på allmän kurs. Detta genomfördes genom att öka lärarnas kompetens att bemöta deltagare med funktionsnedsättningar, nya mallar utarbetades för att få bättre underlag för deltagarens behov samt att nya tekniska hjälpmedel utprövades.

Skolan rapporterar att lärarna efter projektet fått ökade kunskaper och kompetens i att undervisa och handleda studenter med funktionsnedsättning samt att man fått en ökad proaktivitet och systematik i lärandet. Man har även arbetat om scheman vilket resulterat i färre ämnen per vecka, vilket sänkt stressnivån hos studenterna. Nya mallar har även tagits fram för antagningsintervjuer, utvecklingssamtal och individuella handlingsplaner.

Slutrapport: Inkluderande och hållbar lärmiljö på folkhögskola (Word-dokument, 46 kB)

Sjöviks folkhögskola

Målgrupp: Kognitiva funktionsnedsättningar

Pedagogisk lärmiljö Sjövik 2016

Projektet syftade till att utveckla den pedagogiska lärmiljön för elever med funktionsnedsättning för att främja dessas närvaro och skapa bättre förutsättningar att nå skolframgångar. Detta genomfördes genom att skolan utvecklade sin digitala lärmiljö samt att lärarna kompetensutvecklades inom kognitiva funktionsnedsättningar.

Skolan uppger att lärarna som följd av projektet fått högre kompetens inom digitala hjälpmedel vilket inneburit att de fått större möjlighet att ge stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Man har även inlett ett arbete med att förbättra lärmiljön för deltagare med kognitiv funktionsnedsättning där man planerade att skapa nya rutiner för användande av IT-verktyg vid läs- och skrivsvårigheter.

Slutrapport: Pedagogisk lärmiljö Sjövik 2016 (Word-dokument, 31 kB)

Södra Stockholms folkhögskola

Målgrupp: Kognitiva funktionsnedsättningar, psykisk funktionsnedsättning

En skola tillgänglig för alla

Projektet syftade till att stärka skolans förmåga att möta de olika behov deltagare med funktionsnedsättningar hade. Skolan önskade även utveckla hållbara metoder för en mer inkluderande och flexibel lärmiljö. Detta genomfördes genom kompetensutveckling för den pedagogiska personalen samt att specialpedagog hyrdes in för att samtala om och hitta en normkritisk plattform för bemötande av deltagarna.

Kompetensutveckling i form av föreläsningar skedde tidigt i projektet vilket ledde till att lärarna tidigt fick insikt i de utvecklingsområden som fanns inom verksamheten. Som ett led av projektet omorganiserades även stödfunktionerna på skolan vilket fortsatte även efter projektets avslutande. Man kom även att omorganisera indelningen av deltagarna i allmän kurs för att skapa bättre förutsättningar för deltagarna att bättre nå kunskapsmålen. Intervjuerna vid antagning och lärarnas uppföljning av deltagarnas behov kom även att utvecklas och individuella handlingsplaner utarbetas.

Slutrapport: En skola tillgänglig för alla (PDF-dokument, 163 kB)

Ädelfors folkhögskola

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning, rörelsehindrade samt deltagare utan funktionsnedsättning

Vår folkhögskola – en inkluderande lärmiljö

Projektet syftade till att skapa en mer inkluderande lärmiljö för deltagare med funktionsnedsättning. Detta genomfördes dels genom att skolan ökade de specialpedagogiska kunskaperna hos pedagoger och stödpersoner via att man sprider existerande "know how", dels genom att skapa gemensamma aktiviteter för kursdeltagarna och den pedagogiska personalen.

Man genomförde bland annat en kompetenshöjande insats genom att ta in en person med doktorsexamen i specialpedagogik för föreläsningar och agera bollplank för personalen. I denna process insåg skolan att man haft en begreppsförvirring mellan integrerande och inkluderande verksamhet. På kort sikt bedömer skolan att projektet ökat personalens specialpedagogiska kompetens samt förståelse för hur till exempel gemensamma aktiviteter kan gynna en inkluderande lärmiljö. Förhoppningen på längre sikt är att denna kompetenshöjning ska leda till att förändringen permanenteras.

Slutrapport: Vår folkhögskola – en inkluderade lärmiljö (PDF-dokument, 501 kB)

Vindelns folkhögskola

Målgrupp: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar

STARKARE TILLSAMMANS

Projektet syftade till att ta fram en metodhandledning för att öka interaktionen mellan deltagarna och stärka deras förståelse för varandras förutsättningar. För att uppnå detta genomfördes utbildningsinsatser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för lärare och deltagare samtidigt som metodhandledningen utformades. Målsättningen var att erfarenheterna sedan kunde spridas vidare till andra folkhögskolor genom att metodhandledningen trycktes upp, vilket skulle ske efter projektets slut.

Skolan redovisar att man tack vare projektet upplever sig mer medvetna om i hur man kan undervisa för att underlätta för deltagare med funktionsnedsättning. Vidare justerade man ett av projektets syften under projektets gång då man märkte att de metoder man använde fungerade väl inte bara för gruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, man valde då att utöka projektets målgrupp till att omfatta alla deltagare med funktionsnedsättning. De utbildningsinsatser som planerades kom främst att riktas gentemot pedagogisk personal eftersom diskussionen om metoder bedömdes vara mer fruktbar i den gruppen. Metodhandledningen planerades vid slutrapport – som lämnades in i januari – att vara färdigställd under vårterminen.

Slutrapport: STARKARE TILLSAMMANS (Word-dokument, 48 kB)

 

Publicerat fredag 15 maj 2020