Inspirerande exempel

Sedan 2015 har många spännande utvecklingsprojekt genomförts med hjälp av statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Här kan du läsa om tre exempel och få tankar och idéer kring vad ni skulle kunna göra på er folkhögskola. 

Flexibelt lärande och ökad anpassning på Ingesunds folkhögskola

På Ingesunds folkhögskola hade antalet deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökat snabbt. För att skapa en bättre lärmiljö för dessa deltagare genomförde folkhögskolan ett utvecklingsprojekt under 2015. Projektet resulterade i både ökad kunskap och medvetenhet hos folkhögskolans pedagoger men även konkreta förändringar av schema och arbetssätt. Då deltagarna i målgruppen upplevde det svårt att koncentrera sig längre perioder förkortades lektionspassen och dessutom infördes så kallade arbetspass. Arbetspassen löpte parallellt med ordinarie lektioner och leddes av speciallärare och specialpedagoger. Deltagarna fick själva välja om de ville delta i ordinarie lektioner eller om de behövde lite extra stöd och hellre gick på arbetspassen.

Enkätundersökningar genomförda på skolan med frågor till deltagarna angående deras studiesituation visade att fler deltagare upplevde att studiesituationen anpassades efter deras behov efter genomfört projekt.

Läs hela projektrapporten här. (PDF-dokument, 272 bytes)

Kreativ matematikundervisning på Malmö folkhögskola

Många av deltagarna på Malmö folkhögskola upplevde sig ha specifika svårigheter med matematik, en del menade att de hade dyskalkyli. För att förbättra lärmiljön för dessa deltagare genomförde Malmö folkhögskola ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla en pedagogisk modell med alternativa undervisningsmetoder i matematik.

Projektet resulterade i undervisningsgrupper för målgruppen med olika typer av undervisningsmetoder- och material. Matematiklektionerna förkortades och ökade i antal för att främja kontinuitet och folkhögskolan började använda ett screeningverktyg för att klargöra om en deltagare har specifika matematiksvårigheter. Folkhögskolans pedagoger fick dessutom fortbildning i form av föreläsningar.

Förändringarna upplevdes som positiva av de flesta deltagarna och måluppfyllelsen hos den grupp som fått alternativ undervisning var mycket god. Pedagogerna fick ökad kunskap kring matematiksvårigheter och dyskalkyli och hur de kan möta dessa deltagare.

Läs hela projektrapporten här. (PDF-dokument, 158 bytes)

Ett klassrum för alla på Skarpnäcks folkhögskola

På Skarpnäcks folkhögskola fanns en vilja att skapa en mer inkluderande lärmiljö för deltagare med funktionsnedsättning då denna grupp snabbt ökat i antal. För att göra detta planerade folkhögskolan att utveckla strukturer och öka kompetensen kring funktionsnedsättningar för att kunna möta olika behov och lärstilar.

Inom ramen för projektet genomgick pedagogerna fortbildning med fokus på kollegialt lärande och aktuell samhällspedagogisk debatt och forskning. En digital lärresurs skapades och började användas och medförde en tydligare studiesituation för både deltagare och pedagoger.

På organisatorisk nivå grupperades Allmän kurs om och schemat för folkhögskolans stödperson förändrades. Projektet resulterade i ökade insikter hos pedagogerna om delaktighetsfrågor. Det kollegiala lärandet bereddes större plats då detta främjade folkhögskolans utvecklingsarbete.

Läs hela projektrapporten här. (PDF-dokument, 185 bytes)

Publicerat torsdag 24 november 2016 Granskat måndag 11 september 2017