Utvecklingsprojekt

Folkhögskolor som har deltagare med en funktionsnedsättning kan söka bidrag till projekt med syfte att utveckla skolans lärmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan fördela bidrag till projekten, förutsatt att myndigheten tilldelas medel av regeringen. Ansökan om bidrag för utvecklingsprojekt under 2018 kommer inom kort.

Folkhögskolorna kan exempelvis söka bidrag för att utveckla bemötandet av och undervisningsmetoderna för personer med en viss specifik funktionsnedsättning.

Vad har andra folkhögskolor gjort?

Innan ni formulerar en ansökan kan det vara bra att ta del av andra folkhögskolors utvecklingsprojekt. I högermarginalen hittar du en översiktlig sammanställning med insatser och resultat av de utvecklingsprojekt som genomfördes under 2015. Under rubriken Inspirerande exempel kan du dessutom ta del av projektrapporter från tre olika utvecklingsprojekt.

Läs mer om inspirerande exempel

Identifierade brister

Utvecklingsprojektet ska syfta till att förbättra områden i den nuvarande lärmiljön där folkhögskolan själv identifierat brister. Projektet ska leda till att deltagare med funktionsnedsättning får en utbildning som präglas av likvärdighet, lika bemötande, full delaktighet och gemenskap.

Vad krävs av projektet?

För att vi ska betrakta insatserna som ett fullständigt projekt måste folkhögskolan bifoga en kartläggning av skolans behov, en plan för genomförande och en beskrivning av hur resultaten ska implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet ska vara nyskapande och utvecklande. Bidraget får inte användas till kostnader som redan finns eller som vi bedömer bör ligga inom ramen för ordinarie verksamhet. Tänk på att kompetensutveckling rörande olika typer av funktionsnedsättningar bedöms ingå i folkhögskolans ordinarie verksamhet. Projekt med enbart fortbildning och fördjupade kunskaper som syfte och mål kan därför inte beviljas bidrag.  Vi kommer att bevilja bidrag för maximalt ett projekt per folkhögskola.

Publicerat torsdag 4 december 2014 Granskat onsdag 16 augusti 2017