Det här ger vi inte bidrag till

På den här sidan kan du läsa om olika kategorier som det inte är möjligt att få bidrag till.

Personlig assistent

Bidrag ur särskilt utbildningsstöd har en avgränsning mot andra lagar, främst de lagar som avser personlig assistent.

Rehabilitering och habilitering

Folkhögskolans uppgift är att anordna utbildning. I folkhögskolans ansvar och anordnarroll ingår att avgränsa vad som är studier och vad som är vård, rehabilitering eller habilitering som ska finansieras av annan.

Deltagare som behöver sjukgymnastik, läkarvård eller annan medicinsk insats under studietiden bör diskutera det med den kommun eller det landsting som har ansvaret. Insatserna ligger utanför folkhögskolans ansvar och ger därför inte rätt till bidrag.

Personliga hjälpmedel

Bidrag beviljas inte för personliga hjälpmedel. Det är sjukvårdshuvudmannen som har ansvar för personliga hjälpmedel, oavsett om personen studerar eller inte.

Teknisk grundutrustning

Bidrag beviljas inte för grundutrustning som används i undervisningen, till exempel datorer.

Tillgängliga lokaler

Folkhögskolan ansvarar för att skolans lokaler är tillgängliga enligt den funktionshinderspolitiska ansvars- och finansieringsprincipen. Bidrag beviljas inte till byggnadskomplettering, avskrivningar eller driftkostnader.

Regeringens handlingsplan "Från patient till medborgare"

Fortbildning och kompetensutveckling av folkhögskolans personal

Folkhögskolan ansvarar för att all personal får fortbildning och kompetensutveckling. Det gäller även fortbildning som finns inom området funktionsnedsättning. Bidrag beviljas inte för fortbildning och kompetensutveckling för någon personalgrupp vid folkhögskolan.

Måltidskostnader för personal och kursdeltagare

Statsbidrag för fria eller subventionerade måltider för folkhögskolans personal beviljas inte. Varje folkhögskola får ta ställning till hur måltidssituationen för deltagarna ska lösas på bästa sätt. Statsbidrag beviljas heller inte för inköp av råvaror eller extra personalkostnader i samband med tillredning av olika typer av specialkost.

Rekrytering, information och administration

Bidrag beviljas inte för rekryteringsinsatser vare sig det gäller deltagare eller personal. Bidrag beviljas inte heller för löne- och personaladministration, personalvård, friskvård och liknande.

Reskostnader

Bidrag beviljas inte för resekostnader för personlig assistent eller för avgifter för färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018