Särskilt utbildningsstöd

Bidrag för stödpersoner

Folkhögskolan kan beviljas bidrag till lönekostnader för stödpersoner som har en anställning som assistent eller stödperson. Det gäller oavsett vilken
yrkesutbildning personen har. För att bidrag ska beviljas måste
anställningsförhållandet motsvara arbetsuppgiften. Folkhögskolan ansvarar för stödet och är arbetsgivare för stödpersonerna. SPSM sätter ett tak för
lönekostnaderna. Taket beräknas utifrån medianen av skolornas medellöner för stödpersoner.

Övriga stödinsatser

Skolan kan söka bidrag då merkostnader för insatserna inte täcks genom folkhögskolans ordinarie statsbidrag eller av annan finansiär.

Bidrag till insatser för deltagare med funktionsnedsättning handlar alltid om merkostnader. Merkostnader är kostnader som skolan har för deltagare med funktionsnedsättning, utöver vad som kan anses normalt för kursdeltagare. De insatser som folkhögskolan generellt gör ska självklart även omfatta deltagare med funktionsnedsättning. När skolans insatser behöver utökas väsentligt på grund av att en deltagare har större behov än andra, kan skolan börja beräkna merkostnader.

Övriga stödinsatser kan folkhögskolan söka bidrag för:

  • tolk för studerande som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet
  • anpassning av teknisk utrustning
  • merkostnader för läromedel och studiematerial 
  • handledning av personal
  • samordning av stödpersoner

Fullständig information om vilka merkostnader som skolan kan få bidrag för finns i dokumentet "Information om särskilt utbildningsstöd folkhögskola" till höger.

Inget bidrag för andra aktörers ansvar

Man får inte bidrag för insatser som ska tillgodoses av andra aktörer till exempel kommun och Försäkringskassa, eller genom andra stödåtgärder av den som svarar för utbildningen.

Räcker bidraget?

De senaste åren har de avsatta pengarna för särskilt utbildningsstöd varit lägre än de sökta beloppen. I fördelningen av bidraget prioriterar SPSM de övriga stödinsatser som räknas upp ovan, för dessa får folkhögskolan full kostnadstäckning. Om statsbidraget inte räcker till skolornas totala redovisade belopp sänks kostnadstäckningen för insatsen stödperson. Samtliga skolor får samma procentuella fördelning av det redovisade bidragsbeloppet.

Kontroll av kostnader

SPSM kan komma att begära in underlag som styrker uppgifterna i folkhögskolornas redovisning av kostnader för särskilt utbildningsstöd. Vid en kontroll ska folkhögskolan kunna göra ett utdrag från bokföringen. Utdraget ska endast innehålla kostnader och intäkter som hör till särskilt utbildningsstöd. Det innebär att kostnader som finansieras med särskilt utbildningsstöd ska bokföras separat, till exempel på eget kostnadsställe.

Krav på revisorsintyg

I förordningen om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd (2011:1163) står att de som tar emot statsbidrag är skyldiga att lämna ekonomisk redovisning. Enligt förordningen ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg.

Från och med bidragsåret 2017 kommer vi därför att begära in revisorsintyg från alla folkhögskolor som erhållit särskilt utbildningsstöd. Anvisningar för intyget finns i dokumentet "Revisoranvisningar" under relaterade dokument på den här sidan.

Bidrag som uppgår till fem prisbasbelopp eller mer ska intygas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Bidrag under fem prisbasbelopp kan istället intygas av en utsedd revisor. Med det menas en oberoende person som granskar folkhögskolans redovisning enligt anvisningarna. Intyget ska vara SPSM tillhanda senast den 31 mars året efter bidragsåret.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat fredag 29 december 2017