Att vara elev på Vänerskolan

Som elev på Vänerskolan får du tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10.

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan

Vi följer läroplanen för specialskolan. De flesta ämnena i specialskolan har samma betygskriterier som i grundskolan. Däremot har specialskolan speciellt framtagna kursplaner och betygskriterier i svenska, engelska och moderna språk där våra elever ska utveckla tvåspråkighet. Våra elever läser också rörelse och drama istället för musik och ett ytterligare ämne, svenskt teckenspråk. Övriga ämnen har samma betygskriterier som grundskolan. Vår utbildning ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som elever får i grundskolan.

På Vänerskolan går även elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning och de läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Specialskolan är en tioårig utbildning eftersom vi har svenskt teckenspråk som ett ytterligare ämne med betygskriterier. Vi tar emot elever från förskoleklass upp till årskurs 10.

Vårt elevhälsoarbete ska främja ditt lärande, utveckling och hälsa

All personal på skolan har ett ansvar att främja och förebygga våra elevers hälsa. Till vårt stöd i det arbetet har vi ett elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, psykolog, logoped och specialpedagog. Vi har ett nära samarbete med en skolläkare. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer på skolan som främjar ditt lärande samt din utveckling och hälsa och även stödja din utveckling mot utbildningens mål. 

Elev- och föräldrainflytande

Varje termin har vi utvecklingssamtal med vårdnadshavarna samt föräldramöten.

Som elev på Vänerskolan har du möjlighet att påverka skolarbetet, fritidsverksamheten, rasterna, maten och lärmiljön genom bland annat klassråd och elevråd. Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. 

Vårdnadshavare är välkomna att engagera sig i Vänerskolans föräldraråd och ge förslag på skolans utveckling.

Funderar du på om Vänerskolan är rätt skolalternativ för dig?

På Vänerskolan finns också möjlighet för dig som går i din hemskola i västra Sverige att prova på att vara elev på Vänerskolan.

Publicerat måndag 5 september 2022