En elev sitter vid ett bord och får hjälp av en pedagog. Flera elever syns i klassrummet.

Vänerskolan

Vänerskolan är en skola för elever som har en hörselnedsättning eller som är döva. Vi tar emot elever från Västra Götalandsregionen, Hallands län och Jönköpings län.

Utifrån erfarenhet och kunskap om att undervisa elever som har en hörselnedsättning och elever som är döva, har vi utformat en unik lärmiljö för att främja kunskapsutvecklingen hos våra elever.

Visuella signaler och interaktiva skrivtavlor i våra klassrum, är exempel på anpassningar för att främja den visuella miljön, som är extra viktig på vår skola.

Våra klassrum är akustikbehandlade och utrustade med en modern hörteknik. Tillsammans med Vänerskolans hörseltekniker pågår det ett ständigt utvecklingsarbete kring den auditiva miljön.

Skolan följer kursplaner och kunskapskrav i svenska, engelska och moderna språk som är särskilt framtagna för specialskolan. Övriga ämnen har samma kunskapskrav som grundskolan. Våra elever läser dessutom ytterligare ett ämne, teckenspråk, och även rörelse och drama istället för musik.

Tvåspråkig undervisning

Vi erbjuder undervisning i en unik teckenspråkig miljö – med eleven i ett livsperspektiv.

På Vänerskolan och på de övriga regionala specialskolor får våra elever undervisning på både svenskt teckenspråk och svenska i en unik skolmiljö där det gemensamma språket är svenskt teckenspråk. Det innebär att våra elever får tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

Våra elever får i skolan möta både elever och personal, som också är döva eller har hörselnedsättning och är teckenspråkiga samt personal som är hörande och teckenspråkiga. En tecken¬språkig miljö ger våra elever en god språklig, kunskapsmässig, social och personlig utveckling. En miljö där alla har möjlighet att kommunicera stärker elevernas självbestämmande genom att de själva kan välja när, var och hur de vill vara delaktiga.

Varje klassrum är möblerat utifrån tillgänglighetsaspekter så att alla elever kan ta del av undervisningen. Bland annat är en viktig förutsättning att klassrummen har en god och lugn visuell miljö och ljudmiljö. I de flesta klassrummen är bänkarna place¬rade i halvcirkel- eller U-form för att lärare och elever ska kunna se varandra bra.

Alla klassrum har en interaktiv skrivtavla, som är ett visuellt stöd till den tvåspråkiga undervisningen. De allra flesta klassrum är utrustade med hörslingor och modern hörteknik. Alla klassrum har en god akustisk miljö.

Våra lärare har kompetens och olika erfarenheter, använder språkutvecklande arbetssätt i undervisningen och undervisar på svenskt teckenspråk eller på talat språk i språkämnen för elever som har individuella förutsättningar till det. Personalen får konti¬nuerlig fortbildning. Vår ambition är att alla våra elever får en bra utbildning som lägger grund för fortsatta studier på gymnasiet och för framtida utbildningar och yrken.

Undervisningen är tvåspråkig och sker dels på svenskt teckenspråk, dels på talad eller skriven svenska. Denna språkmiljö gynnar den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen. Genom tvåspråkigheten ökar elevens möjligheter till fortsatta studier och delaktighet i samhället.

Resor och boende

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte kan dagpendla till skolan erbjuder skolan boendeplats, där man kan bo hela eller delar av veckan.

Publicerat fredag 8 maj 2020