Teckenspråk mellan vuxen och elev

Vi utgår från rättigheter på Östervångsskolan

Alla barn och elever har samma rättigheter och värde, rätt till liv och utveckling och till sin egen identitet. De har också rätt att få tillgång till information, uttrycka sin mening och få den respekterad. De har rätt till utbildning som är tillgänglig för dem och rätt till ett fullvärdigt liv så att de kan aktivt delta i samhället. Alla har också rätt till sitt språk och sin kultur. Skolans ansvar är att hjälpa barnet att utvecklas.

Utöver befintliga skollagar, läroplaner och kursplaner arbetar vi hela tiden efter barnrätts- och funktionsrättsperspektivet så att våra elever får en god och tillgänglig utbildning som låter dem utvecklas. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställer att det ska finnas undervisning i teckenspråk för barn som är döva eller har hörselnedsättning så att de kan få så mycket utbildning som möjligt. Språklagen uttrycker att varje elev som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ska få möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

På Östervångsskolan får varje elev tillgång till en lärmiljö som ger dem möjligheter att utveckla både svenskt teckenspråk och svenska. Med en tvåspråkig undervisning får varje elev på Östervångsskolan utveckla sina språk, kunskaper, intressen och framtidsdrömmar. Allt är möjligt, bara eleverna får språklig stimulans och förutsättningar till utveckling. 

Tillgänglig kommunikation och självbestämmande

Genom svenskt teckenspråk får varje elev möjlighet till kommunikation där de deltar till 100 %. En fullt fungerande kommunikation ger varje elev möjlighet att själv bestämma över sitt handlande och vem de vill umgås med. En tillgänglig lärmiljö där de kan göra sig förstådda och även förstå andra ger eleverna förutsättningar till att utveckla sina kunskaper i olika ämnen på ett likvärdigt sätt. En teckenspråkig miljö ger även våra elever möjlighet att känna tillhörighet, acceptans och delaktighet med andra.

Skolan ger möjliggörande verktyg 

Ett av skolans mål är att ge eleverna resurser så att de blir trygga i sin identitet och har engagemang för att delta i lektioner och aktiviteter. Genom vår undervisning ger vi verktyg till eleverna så att de blir självständiga tvåspråkiga individer med både små och stora framtidsdrömmar.

Elever som hör till skolans målgrupp är tvåspråkiga individer med möjligheter. Det är genom en tillgänglig och inkluderande miljö som deras möjligheter tas tillvara och utvecklas. Vi har utbildade och erfarna lärare, speciallärare och specialpedagoger som arbetar med språk och kunskapsutveckling i fokus. Vi undervisar enligt framgångsfaktorer och beprövad erfarenhet samt utvecklar ständigt vår undervisning så att vi kan ge alla elever goda förutsättningar för lärande.

Utveckling möjliggörs i en tillgänglig miljö 

Forskning och skolans beprövade erfarenhet har visat att en fungerande och tillgänglig kommunikation ger möjligheter för barn som är döva eller har hörselnedsättning att utvecklas. Möjligheterna till utveckling finns i miljön och i samspelet med andra, kamrater och vuxna. När möjligheter och utmaningar finns inom barnets närmaste utvecklingszon sker lärande.

Det svenska teckenspråket stöttar läs- och skrivlärande såväl som kunskapsutveckling i olika ämnen. För elever i behov av det fungerar det svenska teckenspråket även som ett stöd till talspråksutvecklingen.

Läs mer:

Publicerat onsdag 10 april 2019