Bild från ett klassrum. En lärare står längst bort och visar något på en smartboard för eleverna.

Tillgänglig skola

På Östervångsskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både visuellt, ljudmässigt och fysiskt, men också tekniskt, pedagogiskt och socialt. Vi har utrustat våra klassrum med teknik som gör att digitalt lärande är ett naturligt inslag i undervisningen.

På skolan finns ramper, hissar, automatiska dörröppnare med mera som underlättar framkomligheten.

I våra lokaler har vi en hög teknisk, visuell och auditiv standard. Alla våra klassrum är anpassade för både svenskt teckenspråk och talat språk. Lokalerna är ljusa, tillgängliga för alla, har god ljudmiljö och bra teknik.

Teckenspråkskunnig personal med specialkompetens

Våra lärare har specialkompetens om skolans målgrupp och att utgå från tvåspråkighet och visuella villkor i sin undervisning. Flera av våra lärare är speciallärare med inriktning döv/hörsel. Majoriteten av vår personal är fullt teckenspråkskunniga. Hos oss finns också tre teckenspråkstolkar som tolkar lärare som inte ännu behärskar svenskt teckenspråk i deras undervisning. 

Digitalt lärande 

Östervångsskolan är en visuell skola, där digitalt lärande är en viktig del. Skolan har en egen it-pedagog som ger stöd till både elever och lärare inom it och digital teknik. De yngre eleverna har tillgång till iPads och de äldre eleverna har tillgång till egen dator.

Lärarna ger instruktioner samt feedback såväl under lektionstid som via Skolnet.

I ämnet svenskt teckenspråk använder vi videokamera i stället för papper och penna. Våra elever lär sig tidigt att bli vana aktörer, filmare och redigerare. Vi har mobila bakgrundsskärmar som elever använder till sina filmer på teckenspråk.

Alla klassrum är utrustade med Smartboard, som är en interaktiv, tryckkänslig skrivtavla kopplad till dator och hörslinga. Skrivtavlan stöttar den tvåspråkiga visuella undervisningen, genom att läraren kan använda texter och bilder som stöd till undervisningen på teckenspråk. 

Flera klassrum har även dokumentkamera där man kan lägga exempelvis en uppslagen bok eller föremål och få dem uppförstorade. Det möjliggör exempelvis att man kan diskutera olika ord och meningar på svenska och förklara vad de betyder på svenskt teckenspråk.

Våra lärare använder använder olika digitala läromedelsplattformar och applikationer i sin undervisning. Vi använder huvudsakligen läromedel som är på svenskt teckenspråk eller har undertexter.

Visuell lärmiljö 

En god visuell miljö är viktig i den tvåspråkiga undervisningen. Våra elever behöver kunna se vad både läraren och andra kamrater säger. Utgångspunkten i undervisningen är också att undervisa på två språk, så den visuella lärmiljön ska främja möjligheterna för eleverna att kunna se och jämföra både svenskt teckenspråk och svenska. Vi har anpassade möblemang som fungerar bra visuellt i den tvåspråkiga undervisningen. Vi har flexibla och bärbara avskärmningsskärmar som elever kan använda för att koncentrera sig på sina uppgifter och inte störas visuellt av andra elever i klassrummet. 

En god visuell miljö handlar således både om den fysiska lärmiljön och lärarens användning av visuella strategier i undervisningen. Läs mer om vad en god visuell miljö innebär här.

Ljudmiljö och hörteknik 

Alla våra klassrum har ljudklass A, vilket är det högsta och hårdaste kravet i svensk byggnorm. Vi har ljudabsorbenter i golv, väggar och tak samt ljuddämpare i ventilationerna. Det bidrar till en väldigt god ljudmiljö. Nyttan med en god ljudmiljö är många, vilket du kan läsa mer om här. 

Varje klassrum är också utrustat med moderna hörseltekniska hjälpmedel för att optimera undervisningssituationen vid undervisning på talat språk i språkämnen. De tekniska hörhjälpmedlen är anpassade med hänsyn till pedagogiken och skolans behov och önskemål. Varje elev har en bordsmikrofon och läraren har en trådlös mikrofon. Ljudet förmedlas till eleven via klassrummets teleslinga.

På skolan finns också en hörseltekniker som ser till att all hörselteknisk utrustning fungerar. 

Pedagogisk, social och fysisk miljö

Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla våra lärmiljöer för att erbjuda våra elever en tillgänglig lärmiljö. Vi använder myndighetens tillgänglighetsmodell som stöd till utvecklingsarbetet. Vi tittar då på vad som ger förutsättningar för lärande hos elever och behov av utvecklingsområden i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Läs mer om tillgänglighetsmodellen här.

Unik teckenspråksmiljö 

Vår teckenspråksmiljö är unik. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal, resurspersonal och skolledning. Vi har utmärkta visuella anpassningar som stöttar den teckenspråkiga miljön.

Vi värnar om våra båda språk, svenskt teckenspråk och svenska, och språkens respektive kulturer, men med särskilt fokus på den teckenspråkiga kulturen då många av våra elever inte möter den kulturen utanför skolan. 

Publicerat fredag 13 september 2019