Östervångsskolans lärmiljöer

På Östervångsskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både visuellt, ljudmässigt och fysiskt, men också tekniskt, pedagogiskt och socialt. 

På skolan finns ramper, hissar, automatiska dörröppnare med mera som underlättar framkomligheten. I våra lokaler har vi en hög teknisk, visuell och auditiv standard. Alla våra klassrum är anpassade för både svenskt teckenspråk och talat språk. Tekniska lösningar och digitalt lärande är också självklara inslag i vår verksamhet. 

God visuell miljö med utgångspunkt i tvåspråkighet 

Vår teckenspråkiga miljö är unik. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal och skolledning. I och med att undervisningen sker på svenskt teckenspråk är det viktigt med en god visuell miljö. Våra elever behöver kunna se vad både läraren och andra kamrater säger. Vi har utmärkta visuella anpassningar i våra lokaler och våra lärare använder alltid olika visuella strategier i undervisningen. 

Vi har anpassade möblemang som fungerar bra visuellt i den tvåspråkiga undervisningen. Vi har flexibla och bärbara avskärmningsskärmar som elever kan använda för att koncentrera sig på sina uppgifter och inte störas visuellt av andra elever i klassrummet. Våra använder använder alltid olika visuella pedagogiska strategier i undervisningen. 

För undervisning av yngre elever och elever i behov av extra språkligt stöd använder vi bildstöd till texter i all undervisning.

God ljudmiljö med avancerad hörteknisk utrustning 

Alla våra klassrum har ljudklass A, vilket är det högsta och hårdaste kravet i svensk byggnorm. Vi har ljudabsorbenter i golv, väggar och tak samt ljuddämpare i ventilationerna. Det bidrar till en väldigt god ljudmiljö. 

Varje klassrum är också utrustat med moderna och avancerade hörseltekniska hjälpmedel för att optimera undervisningssituationen vid undervisning på talat språk i språkämnen. De tekniska hörhjälpmedlen är anpassade med hänsyn till pedagogiken och skolans behov och önskemål. Varje elev har en bordsmikrofon och läraren har en trådlös mikrofon. Ljudet förmedlas till eleven via klassrummets teleslinga.

På skolan finns också en hörseltekniker som ser till att all hörselteknisk utrustning fungerar. 

Digitalt lärande för ökad tillgänglighet

I och med att Östervångsskolan är en visuell skola har vi utrustat våra klassrum med teknik som gör digitalt lärande till ett självklart inslag i undervisningen. Vi har bra digital utrustning för dator, film och video. Skolan har en egen it-pedagog som ger stöd till både elever och lärare inom it och digital teknik. Från årskurs 5 och uppåt har eleverna en egen dator vilken de själva ansvarar för mellan hem och skola. De yngre eleverna har tillgång till surfplattor. 

I ämnet svenskt teckenspråk använder vi videokamera i stället för penna och papper. Våra elever lär sig tidigt att bli vana aktörer, filmare och redigerare.

Alla klassrum är utrustade med en interaktiv, tryckkänslig skrivtavla kopplad till dator och hörslinga.

Teckenspråkskunnig personal med specialkompetens

Våra lärare har specialkompetens om skolans målgrupp och att utgå från tvåspråkighet, det svenska teckenspråket och visuella villkor i sin undervisning. Flera av våra lärare är speciallärare med inriktning döv/hörsel. Majoriteten av vår personal är fullt teckenspråkskunniga. Hos oss finns också tre teckenspråkstolkar som tolkar lärare som inte ännu behärskar svenskt teckenspråk i sin undervisning. 

Vi utvärderar hela tiden våra lärmiljöer

Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla våra lärmiljöer för att erbjuda våra elever en tillgänglig lärmiljö. Vi använder myndighetens tillgänglighetsmodell som stöd till utvecklingsarbetet. Vi tittar då på vad som ger förutsättningar för lärande hos elever och behov av utvecklingsområden i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. 

Publicerat torsdag 27 augusti 2020