Barnrättsperspektiv på Östervångsskolan

Östervångsskolan är en skola där vi sätter eleverna i centrum. Vi organiserar vår skolverksamhet, förutom befintliga skollagar, läroplaner och kursplaner, utifrån barnrättsperspektivet (barnkonventionen), funktionsrättsperspektivet (konventionen för personer med funktionsnedsättning) och språklagen. 

Alla barn har samma rättigheter och värde, rätt till liv och utveckling, rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad. Barnets bästa ska alltid beaktas. På Östervångsskolan får varje elev tillgång till en lärmiljö som ger dem möjligheter att utveckla både svenskt teckenspråk och svenska. Med en tvåspråkig undervisning får varje elev på Östervångsskolan utveckla sina kunskaper, intressen och framtidsdrömmar.

Tillgänglig kommunikation och självbestämmande

Östervångsskolan erbjuder en tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Det är vad som gör vår skola unik. Målet med en tvåspråkig undervisning är att varje elev ska bli fullt tvåspråkig. Genom svenskt teckenspråk får varje elev även möjlighet att känna tillhörighet, acceptans och delaktighet med andra.

En fullt fungerande kommunikation möjliggör även för varje elev att själv bestämma över sitt handlande och vem de vill umgås med. En tillgänglig kommunikation ger också eleverna förutsättningar till att utveckla sina kunskaper i olika ämnen på ett likvärdigt sätt.

Skolan ger möjliggörande verktyg 

Ett av skolans mål är att ge eleverna resurser så att de blir trygga i sin identitet och har engagemang för att delta i lektioner och aktiviteter. Genom vår undervisning ger vi verktyg till eleverna så att de blir självständiga tvåspråkiga individer med både små och stora framtidsdrömmar.

Elever som hör till skolans målgrupp är tvåspråkiga individer med möjligheter. Det är genom en tillgänglig och inkluderande miljö som deras möjligheter tas tillvara och utvecklas. Vi har utbildade och erfarna pedagoger, speciallärare och specialpedagoger som arbetar med språk och kunskapsutveckling i fokus. Vi undervisar enligt framgångsfaktorer och beprövad erfarenhet samt utvecklar ständigt vår undervisning så att vi kan ge alla elever goda förutsättningar för lärande.

Arbetssätt 

Forskning och skolans beprövade erfarenhet har visat att en fungerande och tillgänglig kommunikation ger möjligheter för barn som är döva eller har hörselnedsättning att utvecklas. Möjligheterna till utveckling finns i miljön och i samspelet med andra, kamrater och vuxna. När möjligheter och utmaningar finns inom barnets närmaste utvecklingszon sker lärande.

Det svenska teckenspråket stöttar läs- och skrivlärande såväl som kunskapsutveckling i olika ämnen. För elever i behov av det fungerar det svenska teckenspråket även som ett stöd till talspråksutvecklingen.

För undervisning av elever i de lägre årskurserna på Östervångsskolan använder pedagogerna ett bedömningsstöd i svenska som Skolverket i samarbete med skolan utarbetat. Pedagogerna använder bedömningsstödet för att stötta och bedöma elevernas läs- och skrivutveckling. Skolverket har även i samarbete med skolan utarbetat ett bedömningsstöd i matte som pedagogerna använder för att stötta och bedöma elevernas kunskapsutveckling i ämnet matte.

Publicerat måndag 13 februari 2017 Granskat fredag 3 augusti 2018