en elev sitter vid en bänk och skriver på ett papper

Elevhälsa

Elevhälsan, som leds av rektor, består av ett tvärprofessionellt team. I teamet ingår psykolog, skolsköterska, kurator och 2 specialpedagoger. Vi har också skolläkare och logoped som kommer till skolan vid behov. Dessutom har vi en studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för en god hälsa och arbetsmiljö för våra elever. Elevhälsans uppgift är att stödja alla elevers utveckling mot målen. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Detta görs i ett nära samarbete med övrig personal på skolan och på ett verksamhetsnära arbetssätt.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta elevhälsan om du har funderingar kring ditt barns hälsa.

Jobbar för god hälsa och trivsel

Vi ser sambandet mellan lärande och hälsa. Hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, där elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Om en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven kopplas processen Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram in. Denna process följer Skolverkets direktiv om extra anpassningar och särskilt stöd.

Läs mer på Skolverkets webbplats om vad som gäller för extra anpassningar och särskilt stöd.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Elever har ett starkt skydd mot diskriminering och kränkande behandling. Ingen elev ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utifrån den arbetar vi för en trygg skolmiljö och förebygger trakasserier, diskriminering och kränkningar på skolan. Planen ger också rutiner för hur vi ska agera om något händer. Planen finns att ladda ned på Skolnet för dig som är vårdnadshavare.

Målet är starka och självständiga individer

Elevhälsan arbetar för att eleverna som är döva eller har en hörselnedsättning ska utvecklas till självständiga vuxna med egna intressen, ambitioner och drömmar i ett hörande samhälle. De ska kunna ha mod och kunskap att hävda sina egna behov och intressen, som exempelvis teckenspråkstolk, hjälpmedel eller utbildning.

Publicerat torsdag 4 juli 2019