Att vara elev på Östervångsskolan

Som elev på Östervångsskolan får du tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. 

Vår målgrupp och vår undervisning 

De gemensamma språken för alla elever i skolan är svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. Skolan är till för dig som har behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Våra elever som ännu inte lärt sig svenskt teckenspråk får stöd på olika sätt för att kunna delta i undervisningen samt för att lära sig, använda och utveckla det svenska teckenspråket.

Vi följer läroplanen för specialskolan, som har nästan samma kursplaner och betygskriterier som för grundskolan. Skillnaden är att tvåspråkighet är inskriven som ett mål i ämnena svenska, engelska och moderna språk för specialskolan. Ett av målen i läroplanen är att elever vid avslutad skolgång ska ha jämförbara kunskaper i skriven svenska och svenskt teckenspråk. Som elev hos oss läser du också rörelse och drama istället för musik och ytterligare ett ämne, svenskt teckenspråk.

Som elev på Östervångsskolan får du en utvecklande tvåspråkig undervisning

Som elev på Östervångsskolan får du: 

  • Kunskapsexpanderande tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö i anpassade undervisningsgrupper med hög personaltäthet
  • Individuellt anpassad undervisning
  • Mycket god visuell och teknisk utrustning och anpassning av lokalerna
  • Ljudklass A (den bästa) i alla lokaler
  • Skolskjuts till och med åk 4
  • Boende under veckorna för dig som har långt till skola
  • Rika läraktiviteter på fritidshemmet och på raster utifrån läroplanen för fritidshemmet
  • En bra utbildning som lägger grund för fortsatta studier på gymnasiet, framtida utbildningar och yrken.

Tvåspråkighet genomsyrar all undervisning 

Hos oss genomsyras pedagogiken och skolarbetet i samtliga ämnen av både svenskt teckenspråk och svenska. I den tvåspråkiga undervisningen får du som elev bland annat lära dig att se likheter och olikheter mellan språken. Genom samtal utifrån olika typer av texter utvecklar våra elever möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga.

Alla lärare, i alla ämnen, ansvarar för att du och dina skolkamrater ska få de bästa möjligheterna att utveckla det teckenspråk och den skriftliga svenska, som krävs för att ni ska kunna nå ämnesmålen och utveckla de kunskaper som skolan kräver.

Om du och dina skolkamrater har förutsättningar att tillägna er kunskaper på talat språk sker detta, i enlighet med läroplanen, i språkämnena.

En annan viktig del i vår undervisning är att göra dig och dina skolkamrater medvetna om era två språk, att tillsammans reflektera över och diskutera när det ena eller andra språket passar bäst och tillsammans med vem. 

Individuell utvecklingsplan

På Östervångsskolan arbetar vi medvetet med bedömning för lärande som grund för varje elevs individuella utvecklingsplan (IUP). Den pedagogiska planeringen dokumenteras noggrant, och i takt med elevernas ålder och mognad gör läraren delar av planeringen tillsammans med eleverna. Utvärderingen av planeringen ligger sedan till grund för bedömning och elevernas fortsatta utveckling.

Elevhälsa

Vår elevhälsa består av ett tvärprofessionellt team. I teamet ingår psykolog, skolsköterska, logoped, kurator och två specialpedagoger. Vi har också skolläkare som kommer till skolan vid behov. Dessutom har vi en studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för en god hälsa och arbetsmiljö för våra elever. Elevhälsans uppgift är att stödja alla elevers utveckling mot målen. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Detta görs i ett nära samarbete med övrig personal på skolan och på ett verksamhetsnära arbetssätt.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta elevhälsan om du har funderingar kring ditt barns hälsa.

Elev- och föräldrainflytande

Som elev på Östervångsskolan har du möjlighet att påverka skolarbetet, fritidsverksamheten, rasterna, maten och lärmiljöerna. Vi har klassråd, elevråd, rastråd, matråd och husmöten där du har möjlighet att uttrycka dina åsikter om vår verksamhet. Som elev på vårt boende har du också möjlighet att påverka verksamheten på ditt boende. Vi har också elever som är skyddsombud och som representerar våra elevers arbetsmiljöfrågor i samverkan med skolledningen. Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. 

Elevers vårdnadshavare har möjlighet att engagera sig i Östervångsskolans skolråd.

Publicerat måndag 5 september 2022