Teckenspråk i klassrummet

Att vara elev på Östervångsskolan

Tvåspråkighet genomsyrar hela Östervångsskolans verksamhet. Vi arbetar hela tiden med tvåspråkighet, inte bara i undervisningen men också i fritidshemmet och på våra boende för elever. Vårt mål är att utveckla elevernas förmågor, matcha läroplanens mål med den enskilda elevens behov och designa en innovativ och engagerande undervisning som utgår från visuella villkor.

Utvecklande tvåspråkig undervisning

Vi arbetar mycket språkmedvetet på skolan med att utveckla våra elevers tvåspråkighet. I alla ämnen undervisar vi på svenskt teckenspråk med ett läs- och skrivutvecklande perspektiv. Vårt mål är att alla elever vid avslutad skolgång ska ha jämförbara kunskaper i både svenskt teckenspråk och svenska och ha utvecklat olika ämnes- och faktakunskaper och förmågor i enlighet med läroplanen för specialskolan och ämnenas kursplaner.

Elever på Östervångsskolan får:

  • Kunskapsexpanderande tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö i anpassade undervisningsgrupper med hög personaltäthet
  • Individuellt anpassad undervisning
  • Mycket god visuell och teknisk utrustning och anpassning av lokalerna
  • Ljudklass A (den bästa) i alla lokaler
  • Skolskjuts till och med åk 4
  • Boende under veckorna för elever som har långt till skola
  • Rika läraktiviteter på fritidshemmet och på raster utifrån läroplanen för fritidshemmet
  • En bra utbildning som lägger grund för fortsatta studier på gymnasiet, framtida utbildningar och yrken.

Varje elev är unik

Varje elev är unik. Skolan möter varje elev utifrån elevens förutsättningar och behov. Genom anpassade undervisningsgrupper, hög personaltäthet och hög funktionell teknisk utrustning, men framförallt personalens engagemang, specialkunskaper och erfarenhet av att arbeta med elever som är döva eller har hörselnedsättning, kan vi bemöta varje elev utifrån hens alldeles egna förutsättningar. Bemötandet av varje elev som en unik person gäller förstås inte bara under lektionerna, utan också under rasterna, på fritidshemmen och, om eleven bor på skolans boende, på boendet.

Pedagogiskt arbete

Undervisningen är hjärtat i skolans verksamhet – det är genom undervisningen eleverna utvecklas och växer. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen för att skapa rika förutsättningar för elevernas lärande och val i livet. Lärarna arbetar varje vecka tillsammans för att hitta nya sätt att stimulera och utmana eleverna i deras lärande. Vi arbetar medvetet med tillgänglighetsmodellen som en självklar del när vi utvärderar och utvecklar vår undervisning. Utöver detta arbetar vi med målen i myndighetens språkplan för de tvåspråkiga skolorna och har ett systematiskt kvalitetsarbete där vi varje år utvärderar skolans arbete med undervisning för att se utvecklingsområden.

För undervisning av elever i de lägre årskurserna på Östervångsskolan använder våra lärare ett bedömningsstöd i svenska som Skolverket i samarbete med skolan utarbetat. Lärarna använder bedömningsstödet för att stötta och bedöma elevernas läs- och skrivutveckling. Skolverket har även i samarbete med skolan utarbetat ett bedömningsstöd i matte som lärarna använder för att stötta och bedöma elevernas kunskapsutveckling i ämnet matte.

I all undervisning får eleverna möjlighet att använda många spännande och lärorika digitala läromedel, lärverktyg och informationskällor. Vår ambition är att få våra elever att bli nyfikna och motiverade till lärande.

Elevens språkutveckling

Hos oss genomsyras pedagogiken och skolarbetet i samtliga ämnen av både svenskt teckenspråk och svenska. I den tvåspråkiga undervisningen lär sig eleverna bland annat att se likheter och olikheter mellan språken. Vi samtalar om olika typer av texter för att varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och utveckla sina två språk.

Eftersom skolans ämnen framförallt kommunicerar sitt innehåll via språket är det skolans uppgift att stötta elevernas språkutveckling på bästa möjliga sätt. Alla lärare i alla ämnen ansvarar för att eleverna får de bästa möjligheterna att utveckla sitt teckenspråk och sin svenska som krävs för att de ska kunna nå ämnesmålen och utveckla de kunskaper som kursplanerna kräver.

För de elever som har förutsättningar att tillägna sig kunskaper på talat språk sker det främst i språkämnena.

En annan viktig del i undervisningen är att göra eleverna medvetna om sina två språk, att tillsammans reflektera över och diskutera när det ena eller andra språket passar bäst och tillsammans med vem.

Individuell utvecklingsplan

På Östervångsskolan arbetar vi medvetet med bedömning för lärande som grund för varje elevs individuella utvecklingsplan (IUP). Den pedagogiska planeringen dokumenteras noggrant, och i takt med elevernas ålder och mognad gör läraren delar av planeringen tillsammans med eleverna. Utvärderingen av planeringen ligger sedan till grund för bedömning och elevernas fortsatta utveckling.

Vår närmiljö 

Östervångsskolan delar skollokaler och skolgård med Tunaskolan, en kommunal grundskola.

Här har vi en multiarena utomhus för olika idrottsaktiviteter, en stor idrottshall, en mindre idrottshall och stora ytor för lek utomhus. På "Mötesplatsen" har våra elever i högstadiet möjlighet till att spela biljard och bordtennis på rasterna. Nära Mötesplatsen finns ett bibliotek med böcker och tidningar som är välbesökt av alla våra klasser.

Våra klassrum är anpassade auditivt och visuellt med våra elevers behov i fokus.

Samarbete med förskolor

Östervångsskolan samarbetar med förskolor i regionen som har inriktning mot barn med hörselnedsättning eller barn som är döva. Året innan barnen tas emot i förskoleklass, finns möjlighet att besöka oss och att inskolning sker i samverkan mellan skola och förskola.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en del av vår skola. Vi samverkar med övriga klasser, har fritids tillsammans och deltar i temaarbeten. I förskoleklassen arbetar förskollärare som är teckenspråkiga.

Kontakta oss om ni vill veta mera om vår förskoleklass. Här kan du läsa om förskoleklassen och hur du ansöker.

Publicerat fredag 11 oktober 2019