Att vara elev på Östervångsskolan

Tvåspråkighet genomsyrar hela Östervångsskolans verksamhet, inte bara undervisningen. Östervångsskolan har en fritidsverksamhet för elever i årskurs F-6, två boenden, anpassade resurser, samlad skoldag och samverkan med förskolor.

Tvåspråkig miljö

Skolan har en tvåspråkig miljö som gör det möjligt att tillgodose varje elevs behov. Undervisningen på Östervångskolan är organiserad i två spår. I teckenspåret sker all undervisning enbart på teckenspråk. I tal och teckenspåret sker undervisningen både på svenskt teckenspråk och på talad svenska med hörseltekniska hjälpmedel.

Oavsett spår arbetar skolan mycket språkmedvetet med ett läs- och skrivutvecklande perspektiv. Målet är att alla elever vid avslutad skolgång ska ha jämförbara kunskaper i både svenskt teckenspråk och svenska.

Elever väljer tillsammans med sina föräldrar vilket spår som passar bäst.

Anpassade resurser

Skolan möter varje elev utifrån hans eller hennes förutsättningar och behov. Lärartätheten och funktionell teknisk utrustning, men framför allt personalens engagemang, specialkunskaper och erfarenhet av att arbeta med elever som är döva eller har en hörselnedsättning, gör det möjligt att ha individen i fokus.

Samlad skoldag

Vi har ett kontinuerligt samarbete mellan pedagogerna i årskurs F-4 och fritids för att det ska bli en bra koppling mellan skolan och fritidshemmets verksamhet. Det eleverna lär sig på lektionerna får de möjlighet att omsätta praktiskt utanför klassrummet. Detta samarbete kallar vi samlad skoldag. 

Delaktighet och samverkan

På skolan arbetar vi aktivt med till exempel hälsofrämjande åtgärder. Vi har ett rikt kulturutbud, spännande temaveckor och betonar elevers och föräldrars delaktighet. Östervångsskolan samverkar med övriga grundskolor i regionen som har ansvar för elever med hörselnedsättning, bland annat för att erbjuda eleverna möjlighet till ökat utbyte.

Samarbete med förskolor

Östervångsskolan samarbetar med förskolor i regionen som har inriktning mot barn med hörselnedsättning eller barn som är döva. Året innan barnen tas emot i förskoleklass, finns möjlighet att besöka oss och att inskolning sker i samverkan mellan skola och förskola.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en del av vår skola. Vi samverkar med övriga klasser, har fritids tillsammans och deltar i temaarbeten. I förskoleklassen arbetar förskollärare som är teckenspråkiga.

I förskoleklassen delar vi inte in eleverna i spår. Båda språken används. Kontakta oss om ni vill veta mera eller om ni är osäkra på ert barns behov.

Mer om förskoleklassen och hur ansökan går till hittar ni här. 

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018