Tre elever sitter och kollar på en pekplatta

Att vara elev på Kristinaskolan

På Kristinaskolan får eleverna undervisning på båda svenska och teckenspråk i en stimulerande och utvecklande lärmiljö.

Undervisningen anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättningar. I samråd med barnet och vårdnadshavare utformar vi en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Pedagogiskt arbete

På skolan jobbar vi i små undervisningsgrupper och med en hög lärartäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår undervisning.

I undervisningen får eleverna möjlighet att använda många spännande och intressanta lärverktyg och informationskällor. Det gör eleverna nyfikna och lockar till lärande.

Våra elever läser samma ämnen som man gör i grundskolan med undantag för musik där våra elever istället läser rörelse och drama. Dessutom skiljer sig kursplanerna i ämnena svenska och engelska. Eleverna på Kristinaskolan har också teckenspråk på schemat.

Läroplaner, kursplaner och kunskapskrav 

Elev- och föräldrainflytande

Eleverna kan påverka genom bland annat elevråd, boenderåd och matråd. Arbete i våra olika råd fungerar också som en viktig inskolning i det demokratiska samhället. Utöver dessa forum finns eleverna representerade i andra arbetsgrupper.

Att få eleverna att känna att de är viktiga i skolans olika verksamhetsgrenar, att lyssna på deras åsikter och möta dem med respekt är en självklar och i högsta grad levande del i vårt arbete för ökat elevinflytande. Vi strävar också efter att utveckla elevernas inflytande över sitt eget lärande.

Att föräldrarna känner att de kan vara med och utveckla verksamheten är lika viktigt som elevernas delaktighet. Att ha en öppen skola där föräldrarna känner sig välkomna och att de blir lyssnade till är viktigt för oss. Föräldrarna är aktiva i såväl föräldraråd som i skolråd, där de ofta väcker nya frågor och kommer med förslag på förändringar som för vår verksamhet framåt.

Vår närmiljö

Vi har nära till naturen och bra omgivningar för friluftsliv. Från skolan är det också nära till bibliotek och simhall. Alldeles intill skolan finns fotbolls-,basket- och frisbeegolfplaner.

Våra lokaler dekoreras av elevarbeten i form av tavlor, skulpturer och faktautställningar. Kristinaskolan har rum för den lilla gruppen och även utrymmen för tillfällen då man vill vara många samtidigt. På skolan finns också ett skolbibliotek med böcker och tidningar.

Publicerat fredag 13 september 2019