Hällsboskolan Umeås fritidshem

Vi erbjuder fritidshem för elever från förskoleklass till och med vårterminen det läsår eleven fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet för elever som ansökt om plats. 

Fritidsaktiviteter med fokus på språk och kommunikation

Fritidshemmet ska vara en trygg punkt mellan skolan och hemmet. Här samlas våra elever efter skolan för att umgås, göra läxor eller leka. Alla våra aktiviteter är på något sätt kopplade till att träna och utveckla barnens språk, kommunikation och sociala kompetens.

Tid, tydlighet och trygghet gör verksamheten tillgänglig

På fritidshemmet delar vi in läsåret i fyra delar. Varje del har ett tema som vi utgår ifrån i vår verksamhet och i våra aktiviteter. Vi har orden tid, tydlighet och trygghet som grund i allt vi gör. 

Vi lägger stor vikt vid att stödja barnen i deras sociala utveckling och arbetar mycket med kommunikation. Det finns alltid fritidspersonal och elevassister tillgängliga på rasterna. Lärarna i fritidshemmet följer även eleverna under dagen genom att arbeta i olika klasser. På så sätt har vi en helhetssyn på elevernas utveckling. 

Verksamhetens öppettider anpassas efter elevernas behov och verksamhetens aktiviteter.

Språket i centrum

På Hällsboskolan står språket alltid i centrum, oavsett om det är på lektionerna, hos logopeden, i samtalet i matsalen eller hos oss på fritidshemmet. Alla som jobbar på Hällsboskolan stöttar elevernas språk- och kunskapsutveckling och kommunikation. Det gör vi till exempel genom att:

  • använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  • tala tydligt och anpassa talhastighet, ordval och begreppbegränsa ord och meningslängd
  • presentera ett fåtal uppgifter samtidigt
  • använda anpassade läromedel och digitala lärverktyg som underlättar elevernas lärande, samspel och kommunikation.

Finansieras av elevers hemkommuner

Verksamheten i vårt fritidshem finansieras av elevernas hemkommuner. Om ni önskar ansöka om plats måste ni som vårdnadshavare ta kontakt med aktuell kommun innan ni gör en ansökan.

Publicerat torsdag 3 november 2022