Hällsboskolan Mälarhöjdens fritidshem

Vi erbjuder fritidshem för elever som ansökt om plats. Vi har en fritidspedagog som ansvarar för den planerade verksamheten på fritidshemmet och för rastverksamheten och som arbetar tillsammans med våra elevassistenter. 

Målet med fritidshemsverksamheten är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola. Verksamheten i vårt fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfylld fritid och rekreation.

Vår personal på fritidshemmet och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på eleverna. Det sker genom att vår fritidspedagog och våra elevassistenter följer eleverna under dagen genom att arbeta i olika klasser.  

Stödjer barnen i deras sociala och kommunikativa utveckling

Vårt fritidshem är en trygg punkt mellan skolan och hemmet. Vi lägger stor vikt vid att stödja barnen i deras sociala utveckling och arbetar mycket med kommunikation och musik. Alla de aktiviteter vi planerar och genomför i fritidshemmet och rastverksamheten genomsyras av att vi vill träna och utveckla barnens språk, kommunikation och sociala kompetens. Vi har även tid, tydlighet och trygghet i allt vi gör, för att göra aktiviteterna så konkreta som möjligt för våra elever. 

Erbjuder både fri lek och planerad verksamhet

Vi erbjuder både fri lek och planerad verksamhet, där våra elever får möjlighet att välja aktivitet. Med de fasta aktiviteterna som vi erbjuder på fritidshemmet arbetar vi i enlighet med läroplanen för fritidshemmet. 

Delar in året i lådor

Här på Hällsboskolans fritidshem delar vi in året i lådor. Det innebär att vi planerar och delar in vår verksamhet efter säsonger, teman och lov. När vi väljer tema så är det alltid utifrån specialskolans läroplan och de Allmänna råden för fritidshemmet. Vi varierar och anpassar aktiviteterna efter elevernas behov och intressen. Vi ordnar oftast utflykter under loven när det går att genomföra med hänsyn till elevernas taxitider. 

Exempel på teman kan vara rörelse och hälsa. När vi arbetar med ett tema så arbetar vi med styrda aktiviteter men även valfria aktiviteter, allt ifrån lekar, spel, skapande och utflykter till digitalt lärande. 

Morgonfritids

Vi erbjuder morgonfritids, som är i matsalen på nedre plan kl. 06.45-07.30 varje morgon. Frukost erbjuds till de elever som kommer under denna tid. Vi har öppningspersonal som tar emot elever när de kommit med taxi. Under morgonfritids är det en lugn stund då barnen får spela, läsa eller rita. 

Mellan kl. 07.50-08.20 går elever och personal ut på skolgården. 08.20 hämtar lärarna sina elever i förskoleklassen och lektionen startar. 08.30 hämtar lärarna sin elever i årskurs 1-2 och lektionen startar. 

Rastverksamheten

Ungefär en femtedel av elevernas skoldag består av rast. Därför har vi en organiserad rastverksamhet där vi dels har en rastbod där eleverna kan låna saker under rasterna och dels anordnar vi dagens lek under förmiddagsrast och lunchrast. 

Vi är också indelade i olika zoner på skolgården för att säkra upp ett positivt klimat, minska konflikter och underlätta för elever som har svårt att komma igång med lek att hitta någon att vara med. 

Fritidshemmet under eftermiddagen

Verksamheten på fritidshemmet startar igen under eftermiddagen när eleverna har haft sin sista lektion. Förskoleklassen slutar kl. 13.30 medan årskurs 1-2 slutar kl. 14.00. Fredagar slutar alla kl. 13.30. När eleverna slutar kommer lärarna ner med eleverna och det är dags för mellanmål. 

Efter mellanmål startar fritids pedagogiska verksamhet. Vi har först samling, där vi går igenom vilka elever som ska vara i respektive grupp. Då finns möjlighet att välja mellan styrda aktiviteter eller ett antal fria aktiviteter som kan vara att bygga, rita eller fri lek. 

Vid 16.00 har vi avslutat de styrda aktiviteterna och vi övergår till fruktstund och rekreation med högläsning och sen fri lek till hemgång eller taxi.

Information till vårdnadshavare om vad som händer under veckan

I vårt kapprum sitter alltid veckans planering. Vi lägger också upp information i V-klass eller att klasslärare skickar ut information via e-post. Vi skriver också månadsbrev där ni får information om verksamheten. 

Utvärderar och utvecklar fritidshemsverksamheten

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet. Det gör vi genom att utvärdera vår verksamhet i nära samarbete med barn och vårdnadshavare. Barnen är delaktiga i samlingar varje vecka, där de kan komma med förslag eller önskemål på aktivitet. Vi skickar även då och då enkät till vårdnadshavare för att utvärdera hur elever trivs på vårt fritidshem. Vi har också en förslagslåda där barnen kan komma med förslag på aktiviteter, inköp, förbättringar av verksamheten eller bara berätta något. 

Publicerat fredag 2 oktober 2020