Hällsboskolan Kungsholmens fritidshem

Vi erbjuder fritidshem för elever från förskoleklass till och med vårterminen det läsår eleven fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet för elever som ansökt om plats. 

Målet med fritidshemsverksamheten är att personalen på fritidshemmet och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på eleverna.

Stödjer barnen i deras sociala och kommunikativa utveckling

Vårt fritidshem är en trygg punkt mellan skolan och hemmet. Vi lägger stor vikt vid att stödja barnen i deras sociala utveckling och arbetar mycket med kommunikation.

Våra fritidspedagoger ansvarar för den planerade verksamheten på fritidshemmet och för rastverksamheten.

Det finns alltid fritidspersonal och elevassister tillgängliga på rasterna. Fritidspedagogerna följer även eleverna under dagen genom att arbeta i olika klasser.

Verksamhetens öppettider anpassas efter elevernas behov och verksamhetens aktiviteter.

Finansieras av elevers hemkommuner

Verksamheten i vårt fritidshem finansieras av elevernas hemkommuner. Om ni önskar ansöka om plats måste ni som vårdnadshavare ta kontakt med aktuell kommun innan ni gör en ansökan.

Publicerat fredag 4 september 2020