Två språk

På våra regionala specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, samt på Åsbackaskolan, används både svenskt teckenspråk och svenska.

Det innebär att eleverna får tillgång till två språk och kan utvecklas i en miljö där de möter svenskt teckenspråk, skriven svenska och, för en del, även talad svenska. Eleverna växlar mellan språken och utvecklar en medvetenhet om i vilka sammanhang de behöver eller föredrar att använda det ena eller det andra språket.

En utvecklande språkmiljö

Båda språken möts i en levande språkmiljö, där eleverna tryggt får utveckla en framtidstro och hitta sin identitet. Förutom att kunna kommunicera med varandra kan eleverna även, i sin skolvardag, se och följa dialoger vuxna emellan som språkliga förebilder.

Om två språk i läroplanen

Tvåspråkigheten är tydligt framskriven i specialskolans läroplan. I kapitlet Skolans uppdrag uttrycks att "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ansvarar inom ramen för detta för att döva och hörselskadade elever ges förutsättningar att utveckla sådana språkkunskaper att de kan avläsa och uttrycka tankar och idéer på svenskt teckenspråk samt använda tolk. Genom denna tvåspråkighet ökar elevens möjligheter till fortsatta studier och delaktighet i samhället."

Språkplanen

För att uppfylla detta har Specialpedagogiska skolmyndigheten en plan för sitt arbete. Plan för specialskolornas arbete med tvåspråkighet, språkplanen (PDF-dokument, 216 bytes)

Tvåspråkig undervisning – svenskt teckenspråk och svenska

Tvåspråkighetsutvecklingen är central för lärande i alla ämnen för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Skolverket har, med stöd av medarbetare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, skapat en modul med syfte att ge lärare i specialskolan fördjupade kunskaper om hur tvåspråkig undervisning kan användas som pedagogisk modell. Målet är att främja elevernas lärande genom undervisning som fokuserar svenskt teckenspråk och svenska såväl som ämnenas teoretiska, praktiska och estetiska innehåll.

Modulen på Skolverkets webbplats

Filmer

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan

Att lära sig två språk är självklart för dessa elever i ettan. Föräldrar
och lärare berättar om hur barnen utvecklar sina två språk. Språk är spännande och roligt.

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan

Se filmen: Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan

Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken

Kalle i klass 4 i en tvåspråkig specialskola har kokleaimplantat (CI). Han talar bra men använder också svenskt teckenspråk med sina kompisar. Här visar vi några glimtar från två skoldagar. Han berättar lite om sig själv och vi får följa med honom i träslöjden och i badhuset samt på lektionerna i teckenspråk och svenska.

Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan

Se filmen om Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken

Kalles skoldag - i tvåspråkighetens tecken

Se filmen om Kalles skoldag i tvåspråkighetens tecken. På teckenspråk.

Vilket språk använder du – teckenspråk eller svenska?

I den här filmen möter vi några elever som går på två tvåspråkiga, regionala specialskolor. De berättar om vilket språk de använder i olika situationer och när de föredrar det ena språket framför det andra.

Vilket språk använder du - teckenspråk eller svenska

Se filmen: Vilket språk använder du – teckenspråk eller svenska?

Lite mer om tvåspråkighet

Barn lär på olika sätt med olika sinnen. Elever som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I den här filmen träffar vi Linnea och hennes mamma. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk.

Lite mer om tvåspråkighet

Se filmen: Lite mer om tvåspråkighet
Publicerat söndag 18 november 2018