Varken Skolinspektionen eller DO utreder kränkning vid Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten har idag fått besked om att varken Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen kommer att utreda myndighetens anmälan om kränkning vid Manillaskolan vidare. Händelsen ligger för långt tillbaka i tiden för att omfattas av nuvarande lagstiftning.

DO har kompletterat sin bedömning med ett beslut om en granskning av Manillaskolans aktuella likabehandlingsplan. Granskningen ska vara klar den 14 januari och ska innehålla svar på frågorna om behovet av förebyggande respektive främjande åtgärder har inventerats till följd av de händelser som beskrivs i anmälan och om denna inventering i så fall har lett till åtgärder utöver de som framgår av den aktuella likabehandlingsplanen.

SPSM:s huvudlinje har hela tiden varit att en annan myndighet bör granska hur tidigare myndigheter agerat. SPSM överväger nu vilka åtgärder myndigheten kan vidta så frågan belyses vidare. Myndigheten avser att ta fram ett förslag tillsammans med myndighetens nationella Skolråd där berörda intresseorganisationer och föräldrar är representerade.

- För oss är det ändå viktigt att gå tillbaka för att se vad kan vi lära av detta och hur vi kan förhindra att det sker igen, säger Greger Bååth, generaldirektör. Tillsammans med rapporten från internrevisionen som syftar till att kvalitetssäkra hur vi arbetar idag, hoppas vi få de underlag vi behöver för att försäkra oss om att barns berättelser idag blir lyssnade till och tas på allvar.

Publicerat tisdag 10 december 2013 Granskat tisdag 15 december 2015