Utredaren igång, kontaktperson för stöd sökes

Kontaktperson för stöd till tidigare elever

Arbetsgruppen för stöd till tidigare elever har enats om att det ska finnas en fristående och professionell stödorganisation med teckenspråkskompetens, dit före detta och nuvarande elever samt föräldrar kan vända sig för att få samtalsstöd. Även kontaktpersonen för att få detta stöd ska vara fristående, alltså inte ha någon koppling till myndigheten eller intresseorganisationerna. I dagsläget har arbetsgruppen inte hittat någon fristående person som kan ta på sig uppdraget som kontaktperson.

Läget i utredningen

Den 27 maj träffade arbetsgruppen för utredningen utredaren och diskuterade då utredningens upplägg. Ingen i arbetsgruppen hade synpunkter på förslaget till utredare. Däremot har flera synpunkter lämnats på förslaget till utredningens upplägg. Dessa synpunkter har i olika grad påverkat det slutliga upplägget av utredningen.

Förberedelser

Utredaren Marina Gunnmo Grönros har börjat skaffa sig kunskap om bland annat elevgruppen och elevgruppens kommunikationssätt, styrdokument och kunskap om berörda intresseorganisationer. Hon har också gått igenom gällande regelverk, Skolverkets granskningar av regionskolorna och myndighetens interna revision av skolornas efterlevnad av styrdokument. Praktisk planering inför genomförandet pågår för fullt.

Elevintervjuer

Utredningen genomsyras av ett barn- och elevperspektiv och består av tre steg, först intervjuer med elever, därefter intervjuer med personal och sist träffar med skolråd och intresseorganisationer.

När det gäller steg ett kommer utredaren att intervjua cirka 25 elever vid tre specialskolor. En klass mellan årskurs fyra till tio vid varje skola kommer till att börja med att få erbjudandet att träffa utredaren. Eleverna väljer själva om de vill bli intervjuade. Om inte tillräckligt många elever vill bli intervjuade kommer fler klasser att få erbjudandet. De elever som deltar kommer att få en återkoppling när rapporten är klar.

Intervjuerna kommer att ske på det kommunikationssätt eleven själv väljer. Det kan äga rum enskilt eller i grupp utifrån elevens önskemål. Innan intervjuerna äger rum kommer myndigheten att tillfråga föräldrarna om medgivande.

Det eleverna väljer att berätta kommer inte att spridas vidare. Utredaren har samma sekretess som skolpersonalen. Enda undantaget är om eleven berättar om händelser som myndigheten måste gå vidare med. Citat från intervjuerna kan användas i rapporten, men kommer inte att kunna kopplas till en enskild elev eller skola.

Nya möten i arbetsgruppen

Inför steg två och tre kommer arbetsgruppen att träffas igen och diskutera hur de ska genomföras. Varje genomfört steg kommer att påverka nästa.

Publicerat måndag 16 juni 2014 Granskat måndag 18 januari 2016