SPSM svarar Diskriminerings­ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen granskar Manillaskolans likabehandlingsplan efter att Specialpedagogiska skolmyndigheten själv gjorde en anmälan till DO med anledning av eventuella trakasserier på skolan.

Diskrimineringsombudsmannen har begärt att ta del av planen och att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska svara på om förebyggande respektive främjande åtgärder har inventerats till följd av händelserna i anmälan.

I svaret nämns bland annat att inventeringen blir en del i den revidering av likabehandlingsplanen som pågår.

I svaret nämns också aktiviteter som har utförts med anledning av händelserna som anmälningen grundar sig på. Bland dessa aktiviteter finns till exempel information till alla elever, att eleverna fick möjlighet till samtal och till att ställa frågor samt att de uppmanades att ta kontakt med någon vuxen på skolan om de upplevt eller känner till någon form av trakasserier på skolan. En diskussionsserie kring förhållningssätt har startat med en föreläsning om ett teckenspråkigt läromedel som heter "Min kropp" och är avsett att användas i alla klasser på Manillaskolan.

Myndigheten berättar också om det systematiska kvalitetsarbetet som pågår och om skolornas klagomålshantering.

Här kan du läsa hela svaret: Yttrande till DO, ALL 2013_1356 resp. GRA 2013_666 (PDF-dokument, 2,4 MB)

Publicerat onsdag 15 januari 2014 Granskat onsdag 16 december 2015