SPSM har öppet informerat om ärendet kring kränkningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten har sedan vi fick kännedom om tidigare elevers upplevelser aktivt informerat internt och omgivningen.

En egen utredning har aldrig varit aktuell eftersom det är bättre med en extern utredning för att undvika anklagelser om jäv. När det framkom att polisutredningen var nedlagd anmälde SPSM ärendet till DO och Skolinspektionen.

Sedan en av de före detta eleverna tog kontakt i september har avsikten varit att ta reda på om det fanns uppgifter som tillstyrkte personens berättelse om sexuella kränkningar från en före detta lärare. Det fanns inga diarieförda anmälningar eller åtgärder där den före detta läraren förekommit. Däremot styrktes elevens berättelse i samtal med dåvarande skolledning som berättade att det förts samtal med den före detta läraren om dåvarande elevers upplevelser av dennes agerande.

När det stod klart att en polisanmälan var gjord avvaktade myndigheten vad den skulle ge. Eftersom SPSM var måna om att skydda den före detta elevens identitet avstod SPSM från att göra en egen anmälan i det läget.

När SPSM fick veta att polisen inte kunde utreda, anmäldes ärendet till DO och Skolinspektionen.

- Det bästa hade förstås varit att polisen kunnat utreda frågan. När vi fick bekräftat att polisutredningen var nedlagd gjorde vi en anmälan till DO och Skolinspektionen. Vi gjorde bedömningen att vi som nuvarande skolhuvudman inte ska utreda den här frågan utan att det är bättre att en oberoende myndighet gör det. Vi kan konstatera att Dövas riksförbund och Hörselskadades riksförbund delar den bedömningen, säger Greger Bååth.

I maj publicerades en anonym insändare i Dövas tidning, som myndigheten svarade på och uppmanade före detta elever att ta kontakt. Sedan dess har SPSM kontinuerligt informerat myndighetens personal via intranätet, andra myndigheter, våra nationella intresse- och skolråd, vårt insynsråd och föräldrar med barn på specialskolorna.

- Vi har inte försökt tysta ned någonting. Jag beklagar om de före detta eleverna har uppfattat vårt agerande så. Vi valde att uppmana eleverna att ta kontakt i samband med Dövas tidnings publicering och har sedan försökt informera i den takt vi fått fram mer information, säger Greger Bååth.

Greger Bååth vikarierade som kurator på Birgittaskolan 1974 till 1976. Mellan 1981 och 1987 hade han också en halvtidsanställning på samma skola för utåtriktad verksamhet, vilket innebar att stora delar av arbetstiden var förlagd utanför skolan. Under de åren förekom inga gemensamma arbetsuppgifter eller personliga kontakter med den före detta läraren.

När läraren fått kännedom om att tidigare elever skrivit anonyma brev om hans tid som lärare, med kopia till SPSM, kontaktade han Greger Bååth och bad om ett möte. De hade ett tio minuter långt möte då personen gav sin version av händelserna.

Publicerat söndag 1 december 2013 Granskat måndag 18 januari 2016