Skolrådets möte 14 januari

Den 14 januari träffades myndighetens Nationella Skolråd med anledning av de anmälningar som gjorts om sexuella kränkningar av tidigare elever vid Manillaskolan och Birgittaskolan. Vid mötet uttrycktes en tydlig ambition att vidta åtgärder så att tidigare elever och myndigheten kan avsluta och lägga de händelser som varit bakom sig samt att säkerställa att dagens elever och föräldrar kan känna sig trygga med vår specialskola.

Vid mötet kom skolrådet fram till aktiviteter inom tre områden.

Stöd till tidigare elever

Endast några få tidigare elever hört av sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Mötet bedömde att det ändå finns personer som behöver stöd. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Hörselskadades Riksförbund (HRF) kommer därför att ta fram ett förslag på hur de kan erbjuda tidigare elever samtalsstöd. SPSM ger organisationerna förutsättningar att kunna erbjuda det stödet.

Utredning

SPSM ska beställa en utredning av en extern konsult. Syftet är att förstå hur det som hänt kunde hända och vad myndigheten behöver göra för att det inte ska hända igen. En arbetsgrupp får i uppgift att ge förslag på konsult och förslag på uppdrag till konsulten. Arbetsgruppen består av föräldrarådsrepresentanter, representanter från några intresseorganisationer och företrädare för SPSM.

Hela skolrådet får möjlighet att löpande ta del av utredningens arbete.

Utredningen bör om möjligt få ta del av berättelser från tidigare elever.

Nuvarande elever

Varje skola ska aktivt arbeta för att:

  • säkerställa att de arbetar på det sätt Likabehandlingsplanerna beskriver
  • alla elever ska känna att de har personer som de kan vända sig till för samtal.

Myndigheten ska aktivt arbeta för att säkerställa att elever och föräldrar är trygga i samband med flytten av Åsbackaskolan till Örebro.

Arbetet ska på alla punkter ske skyndsamt.

Mötesanteckningar från Skolrådsmötet 14 januari 2014 (PDF-dokument, 343 kB)

Bilaga 1 till mötesanteckningar - Kort sammanställning av arbetet mot kränkningar (PDF-dokument, 186 kB)

Klagomål direkt till SPSM:s ledning

I detta sammanhang är det viktigt att även påminna om den möjlighet som finns att skicka in klagomål direkt till SPSM:s ledning om man inte är nöjd med hur skolan hanterar klagomålet. Här är en länk till mer information som finns på våra sidor om att lämna synpunkter och klagomål.

Publicerat måndag 20 januari 2014 Granskat måndag 18 januari 2016