Så har SPSM hanterat ärendet om kränkningar

I maj publicerar Dövas Tidning en insändare från före detta elever vid någon av våra specialskolor som berättar om upplevelser av sexuella kränkningar på specialskolor, när de fanns i tidigare myndigheters regi.

I samma tidning publiceras SPSM:s uppmaning till de före detta eleverna att kontakta myndigheten så att vi kan ta reda på mer om vad som kan ha hänt.

I september kontaktar en före detta elev SPSM och träffar generaldirektör Greger Bååth och myndighetens chefsjurist Ulrika Ehlin. Då framkommer vilken före detta lärare och vilka skolor det handlar om. På grundval av de uppgifter den före detta eleven lämnat undersöker chefsjuristen om händelserna som beskrivs dokumenterats i tidigare och nuvarande myndigheters arkiv, samt kontaktar tidigare personal för att undersöka om det finns grund för polisanmälan.

SPSMs generaldirektör och chefsjuristen har även var sitt möte med den före detta läraren som ger sin version av de beskrivna händelserna.

Det finns ingen dokumentation från den tiden som kan bekräfta den före detta elevens berättelse. Men dåvarande personal bekräftar att samtal ägt rum med den före detta läraren om de händelser den före detta eleven berättat om. När det framkommer har chefsjuristen kontakt med den före detta eleven som bekräftar att hen gjort en polisanmälan mot den före detta läraren.

När vi får kännedom om att den utpekade före detta läraren vikarierat i två skolor inom myndigheten efter sin pension, går SPSM igen igenom system där uppgifter om personalärenden diarieförs samt för samtal med ansvarig personal om det finns några misstankar om att det den före detta eleven anklagar den före detta läraren för kan ha förekommit på senare tid. Inga sådana ärenden eller misstankar finns dokumenterade, och ingen personal har fått kännedom om något sådant.

I november får myndigheten kännedom om att polisanmälan lagts ned. Efter det fattar generaldirektör Greger Bååth beslut om att lämna ärendet vidare till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen för utredning. Han beslutar också att ge internrevisionen i uppdrag att granska specialskolornas arbete mot kränkande behandling.

Publicerat lördag 30 november 2013 Granskat måndag 18 januari 2016