Så fortsätter arbetet mot kränkningar

Arbetet för att på olika sätt förebygga och upptäcka kränkningar i specialskolorna fortsätter. Efter att Skolinspektionen och DO meddelat att de inte utreder SPSM:s anmälan om tidigare kränkningar, kommer myndigheten i samråd med Skolrådet ge en extern konsult i uppdrag att göra en utredning.

Efter att före detta elever på Birgittaskolan och Manillaskolan berättat om sina upplevelser av kränkningar av en före detta lärare har skolorna haft särskilda möten och varit tillgängliga för nuvarande elever som vill prata. Vid ett samtal vid Manillaskolan har en medarbetares uppträdande beskrivits på ett sätt som skolledningen bedömt som så allvarligt att man skickat hem personen.

De direkt berörda är kontaktade och erbjuds stöd. Skolledningen har också gjort en anmälan till personalansvarsnämnden och hanterar händelsen med stöd av jurist och personalenhet utifrån de rutiner som finns.

Intern revision av likabehandlingsarbetet

Den 21 november gav SPSM:s generaldirektör internrevisionen uppdraget att skyndsamt granska samtliga skolors arbete för att omsätta planer mot kränkande behandling och för likabehandling i konkret handling. Bland annat kommer alla elever vid specialskolorna och deras föräldrar att få svara på en enkät. Internrevisionen ska ge svar på frågan hur vi ska fortsätta utveckla det arbetet.

Ny vägledning för skolornas arbete

Myndigheten har tagit fram en vägledning för utredning, handläggning och dokumentation av ärenden om kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier i skolan. Den kommer att vara ett viktigt verktyg för skolorna och ska stärka rättssäkerheten.

Förutom den före detta elev som vände sig till SPSM i september, har myndigheten hittills blivit kontaktad av tre före detta elever som vänt sig till oss med sina berättelser. Rektorerna på berörda skolor har följt upp kontakterna med möten med de före detta eleverna så att vi kan följa upp deras berättelser.

Utredning

SPSM:s huvudlinje har hela tiden varit att en annan myndighet bör granska hur tidigare myndigheter agerat. Polisen, DO och Skolinspektionen har meddelat att de inte utreder ärendet om kränkningar på Manillaskolan för att händelserna ligger för långt tillbaka i tiden. Efter det beskedet har SPSM haft ett möte med myndighetens nationella Skolråd där berörda intresseorganisationer och föräldrar är representerade för att tillsammans ta fram ett förslag till hur vi går vidare.

DO kommer dock att genomföra en granskning av Manillaskolans nuvarande likabehandlingsplan för att få svar på frågorna om skolans förebyggande och främjande arbete för att upptäcka kränkningar är tillräckligt. Myndigheten skickade in sitt svar till DO den 14 januari. Här hittar du svaret.

Publicerat tisdag 10 december 2013 Granskat måndag 18 januari 2016