Rapport från samtal med personal och intresseorganisationer klar

Utredaren har träffat personal vid några framlottade regionskolor och representanter för intresseorganisationerna. Rapporten från dessa samtal är nu klar.

Efter de kränkningar som före detta elever berättade om för oss och i media i december 2013, såg vi ett behov av att ta reda på hur likabehandlingsarbetet fungerar på våra regionskolor. En extern utredare träffade först elever och därefter personal och intresseorganisationer, för att ge oss en bild av läget. Syftet med utredningen är att se vilka faktorer det funnits och eventuellt finns som kan hindra att specialskolan når målet att alla elever i specialskolan ska känna sig trygga och uppleva att de blir lyssnade på och tas på allvar. Utredningens första rapport byggde på samtal med elever, den rapporten kom den 19 februari i år.

Samtalen med personalen visar att:

  • Det finns informella maktstrukturer och dubbla roller och det är faktorer att räkna med i likabehandlingsarbetet. Det förs få diskussioner om detta och personalen saknar verktyg för att hantera problematiken.
  • Personalen kompletterar elevernas upplevelser av att kommunikationen inte alltid fungerar.
  • Tvåspråkighetsmålet är en stor utmaning vilket påverkar relationerna mellan personer som är hörande och personer som är döva.
  • De flesta vuxna i samtalen tänker bara på kränkningar elever emellan, inte att en vuxen kan kränka en elev.
  • Rutinerna för hur kränkningar ska hanteras och dokumenteras är inte tydliga för personalen.

Studie om arbetet mot kränkningar - delrapport - steg på vägen (PDF-dokument, 765 kB)

Studie om arbete mot kränkningar - delrapport - steg på vägen. På teckenspråk.

Likabehandlingsarbetet kartläggs och utvecklas

Likabehandlingsarbetet och tvåspråkigheten vid våra regionskolor är två områden som Specialpedagogiska skolmyndigheten prioriterat. Våra skolor har rutiner för likabehandlingsarbetet och uppdaterar en plan för det varje läsår. I början av april 2016 kommer vi att ha en kartläggning och analys klar av organisation och arbetssätt för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Vi tar också fram en övergripande likabehandlingsplan och förslag på struktur för planer på skolnivå.

- Att ha en plan är ett första steg, men lika viktigt är att se till att alla känner till den och vet hur de ska agera om en kränkning inträffar, säger Christer Fleur, Specialpedagogiska skolmyndigheten. - Vi kommer att fundera på hur utredningens resultat ska påverka kommande likabehandlingsplan, fortsätter Christer.

Att personalen kan ha dubbla roller är inget överraskande. Många i vår personal är engagerade i olika organisationer och möter eleverna efter skoltid, andra är släkt eller vän med några elevers föräldrar.

- Det här kan påverka likabehandlingsarbetet och därför kommer vi att ge stöd i att genomföra yrkesetiska samtal om hur man kan hantera dubbla roller och informella maktstrukturer, säger Christer.

Teckenspråksutbildning och plan för tvåspråkighet

Idag genomförs teckenspråksutbildning på olika sätt och med olika kvalité på de olika skolorna. Hösten 2016 startar utbildningar i teckenspråk på högskolenivå. Utbildningen genomförs på halvfart i samarbete med Stockholms universitet och ger 30 högskolepoäng. Vi har en plan för arbetet med tvåspråkighet och arbetar med en ny plan. Den kommer att vara klar till höstterminen 2016.

Publicerat onsdag 14 oktober 2015 Granskat måndag 18 januari 2016