Rapporten Elevernas perspektiv, på teckenspråk

Elevernas perspektiv

Uppdraget

Fotnot 1: Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 9. Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar

Fotnot 2: http://www.skolverket.se/förordning om läroplan för gymnasiesärskolan 

Fotnot 3: Länken i dokumentet är tyvärr trasig

Om utredningen

Fotnot 4: Unga Direkt – en metod för att lyssna till barn. Barnombudsmannen 2011

Elever kommer till tals

Utredarens förslag på utvecklingsområden

Bilaga 1 och 2: Till vårdnadshavare

Bilaga 3: Blankett för samtycke från vårdnadshavare

Blanketten är inte översatt till teckenspråk, men den finns som pdf.

Blankett för samtycke från vårdnadshavare (PDF-dokument, 282 kB)

Referenser

 • Barnombudsmannen. Regeringsuppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera barn med funktionsnedsättning (2012/7813FST, 2013/5140/FST (delvis)).
 • Barnombudsmannen. Unga Direkt – en metod för att lyssna till barn. 2011.
 • FN:s konvention om barnets rättigheter. 1989.
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2006.
 • Regeringskansliet. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 2011.
 • Riksrevisionsverket. Kränkt eller diskriminerad i skolan – är det någon skillnad. 2013.
 • SFS 2008:567 Diskrimineringslagen.
 • SFS 2010:800 Skollagen.
 • Skolverket. Skolverkets allmänna råd. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 2012a.
 • Skolverket. Utvärdering av metoder mot mobbning. 2011.
 • Skolverket. Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar. 2013.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten. Granskning av efterlevnaden av styrdokument mot kränkande behandling. 2014.
Publicerat torsdag 26 november 2015 Granskat torsdag 10 december 2015