Rapport från elevsamtalen klar

Nu är utredarens rapport utifrån elevsamtalen klar.

SPSM har tagit initiativ till utredningen för att få ett underlag i det fortsatta arbetet med likabehandling och bemötande i specialskolan. Syftet med utredningen är att se vilka faktorer det funnits och eventuellt finns som kan hindra att specialskolan når målet att alla elever i specialskolan ska känna sig trygga och uppleva att de blir lyssnade på och tas på allvar.

Utredaren började med att intervjua elever om deras erfarenheter av skolans likabehandlingsarbete och möjligheter till god kommunikation med vuxna i sin omgivning.

Rapporten visar att:

  • Elever har erfarenheter av egna kränkningar eller har sett andra kränkas.
  • Elever upplever att personalen inte tar deras berättelser om kränkningar på allvar.
  • Elever upplever att det är ett problem att personal inte behärskar teckenspråk fullt ut när de har behov av att kommunicera kring kränkningar.
  • Eleverna har en fragmentarisk bild av barns rättigheter och kunskapen om skolans likabehandlingsplan är inte så utbredd.

Studie om arbetet mot kränkningar – delrapport – elevernas perspektiv (PDF-dokument, 662 kB)

Studie om arbetet mot kränkningar - delrapport - elevernas perspektiv. På teckenspråk.

Elevernas erfarenheter och synpunkter bidrar till ett bättre arbete på skolorna. Vi som skolhuvudman ska bli bättre på att ge skolorna stöd i detta arbete.

Kompetensutveckling

De vuxna i våra skolor ska ha full koll på barns rättigheter och möta eleverna på bästa sätt, eftersom det är elevernas upplevelser av en händelse som definierar en kränkning. Därför kommer personalen att få mer kompetensutveckling på området. Även eleverna ska få kunskap om sina rättigheter så att de kan praktisera dem i vardagen. Myndigheten har nolltolerans mot kränkningar och kommer därför arbeta med både personalens och elevernas attityder och bemötande. Myndigheten kommer att ta fram en gemensam handlingsplan för detta arbete. Redan nu planerar och genomför skolorna olika aktiviteter.

Prioriterade utvecklingsområden

Vi har organiserat om verksamheten för att få bättre förutsättningar att stärka skolornas utveckling. Tillsammans med rektorerna har vi prioriterat tre viktiga utvecklingsområden: likabehandlingsarbetet, måluppfyllelsen på skolorna och tvåspråkigheten på de regionala specialskolorna.

Uppföljning

För att se att vi är på rätt väg ska vi skapa system för uppföljningar som vi genomför kvartalsvis.

Nästa steg i utredningen

Nästa steg är att intervjua personal, föräldrar och intresseorganisationer för att ringa in om det finns fler hinder för att nå målet om en trygg skola där alla elever blir lyssnade på.

Publicerat torsdag 19 februari 2015 Granskat måndag 11 april 2016