Efterlevnad av styrdokument

Myndighetens internrevision har granskat hur skolorna lever upp till styrdokumenten mot kränkande behandling. Bedömningen är att skolorna i stort bedriver ett ändamålsenligt arbete för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Men arbetet ser olika ut på olika skolor. Granskningen pekar på att skolorna behöver säkra kontrollrutiner och förbättra dokumentationen. Rapporten avslutas med insatser som bör prioriteras och påskyndas.

Alla avdelningschefer i myndigheten har fått granskningsrapporten och en intern arbetsgrupp ska ge förslag på åtgärder utifrån rapporten. Det nationella skolrådet kommer att få återkoppling på de åtgärder myndigheten genomför med anledning av rapporten.

Granskningen omfattar skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling. Särskilt fokus ligger på hur skolorna arbetar med att säkerställa att eleverna känner till hur de ska göra om de blivit utsatta för kränkande behandling. Skolornas arbete har prövats utifrån ett barnrättsperspektiv, skollagen och diskrimineringslagen.

Granskningen har gjorts genom

  • intervjuer med rektorer och övrig skolpersonal
  • enkätundersökning bland samtliga elever, föräldrar och skolpersonal
  • dokumentationsstudier.

Granskning av efterlevnad av styrdokument mot kränkande behandling (PDF-dokument, 134 kB)

Publicerat måndag 31 mars 2014 Granskat tisdag 15 december 2015