Debattartikel i Nerikes Allehanda: "Vi måste alltid lyssna på våra barns berättelser"

Den här debattartikeln publicerades den 17 december 2013 i Nerikes Allehanda.

Den senaste tidens rapportering om specialskolorna Manillaskolan och Birgittaskolan har berört oss djupt. De före detta elevernas berättelser om sexuella kränkningar från en före detta lärare, och försöken att få vuxna att agera, är en allvarlig påminnelse om att vi alltid måste lyssna på barn. Den insikten kommer nu än mer att prägla vårt utvecklingsarbete för en trygg skola och kvalitativ utbildning.

Vi förstår om förtroendet för skolorna skadats och kommer att arbeta hårt för att återskapa det. Dagens specialskolor har tydliga system för att fånga upp elevers berättelser och upplevelser och hur skolan ska gå tillväga om något sådant inträffar.

Vår huvudlinje har hela tiden varit att en annan myndighet bör granska hur tidigare myndigheter som varit specialskolornas huvudmän agerat. Men nu har vi fått besked om att vare sig polisen, Skolinspektionen eller DO kommer att utreda ärendet om tidigare kränkningar eftersom händelserna ligger för långt tillbaka i tiden.

Därför tar vi upp frågan om hur vi ska gå vidare med vårt Skolråddär berörda intresseorganisationer och föräldrar är representerade. Vår förhoppning är att vi kan ta fram en gemensam plan för hur vi går vidare för att följa upp de före detta elevernas berättelser. Vi hoppas också kunna skapa en gemensam arbetsgrupp inom Skolrådet som kan följa det arbetet och återkoppla till SPSM:s ledning och till Skolrådet. Vi behöver få klarlagt varför man inte tydligt reagerade på de dåvarande elevernas berättelser. Det är viktigt för att kunna förhindra att det sker igen.

Specialskolorna är viktiga bland annat för elever som behöver en tvåspråkig undervisning på svenska och svenskt teckenspråk. Därför fortsätter vi att arbeta intensivt för att hela tiden förbättra verksamheten. Engagerade skolledare och lärare arbetar för att utveckla pedagogiken, söka nya samarbetsformer med andra skolor och förstärka elevernas möjlighet att utvecklas.

Det som de före detta eleverna berättar om är oacceptabelt. Vi tar till oss detta och utvecklar rutiner och arbetsformer för att upptäcka och hantera olika slags kränkningar som kan ske i en skolverksamhet. Det sker bland annat genom vår internrevision, som granskar hur våra skolor omsätter sina planer mot kränkande behandling och likabehandling i skolvardagen.

Vi är trygga med dagens specialskola och ser att händelser uppmärksammas och hanteras enligt gällande regler. De före detta elevernas berättelser är för oss en viktig signal om att vi i våra skolor varje dag ska lyssna på barns berättelser och respektera barns rättigheter och okränkbarhet.

För Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Greger Bååth, generaldirektör

Publicerat tisdag 17 december 2013 Granskat måndag 18 januari 2016