Arbetet fortsätter utifrån Skolrådets möte i januari

Stöd till tidigare elever

Den ena arbetsgruppens uppdrag är att finna former för att erbjuda stöd till före detta elever som blivit kränkta i specialskolan och som önskar ett sådant stöd.

Den 14 februari träffade myndigheten representanter för Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Förbundet Sveriges Dövblinda.

SDR och HFR kommer att träffa ett par externa konsulter för att formulera ett förslag till hur stödet ska organiseras. Därefter träffas arbetsgruppen igen.

Mötesanteckningar från den 14 februari (PDF-dokument, 27 kB)

Utredning

Den andra arbetsgruppen har i uppdrag att ge förslag på uppdrag till en extern konsult för att utreda det som hänt och vad myndigheten behöver göra för att det inte ska hända igen.

Den 20 februari träffades representanter för föräldraråden vid Manillaskolan och Birgittaskolan samt organisationerna SDR, HRF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Barnplantorna och Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning.

Mötet enades om att SPSM ska formulera ett uppdrag till utredaren utifrån målet att alla elever i specialskolan ska känna sig trygga och uppleva att de blir lyssnade på och tas på allvar samt att skolgången i specialskolan är säker i ett likabehandlinsperspektiv. Utredningen ska belysa vilka faktorer det funnits och eventuellt finns som kan hindra att specialskolan når det målet.

Förhoppningsvis kommer en utredning att kunna starta inom en månad och denna arbetsgrupp få ta del av en delrapport i slutet av maj.

Mötesanteckningar från mötet den 20 februari (PDF-dokument, 33 kB)

Publicerat måndag 3 mars 2014 Granskat tisdag 19 januari 2016