Lämna synpunkter och klagomål

Klagomålshanteringen är en del i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) kvalitetsarbete och är ett sätt att öka den enskildes inflytande, öka rättssäkerheten genom att rätta till fel och förbättra verksamheten i våra specialskolor.

Att följa upp och utvärdera de klagomål som kommer in är en viktig del i myndighetens kvalitetsarbete och ett sätt att förbättra verksamheten.

Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Att lämna klagomål

Om du har några klagomål på specialskolans verksamhet och personal, hoppas vi att du framför dem till oss. Det kan vara något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med inom vår verksamhet. Det finns även möjlighet att lämna positiva synpunkter när du är nöjd.

Vänd dig i första hand direkt till den person eller verksamhet det berör. Du kan också kontakta skolans ledning, om du inte personligen vill kontakta den det berör.

Du kan lämna dina klagomål muntligt eller skriftligt. Du får återkoppling på ditt klagomål inom tio arbetsdagar.

Det är rektor som ansvarar för att de klagomål som kommer in till skolan utreds. Det är rektor som ansvarar för att berörd personal informeras och att eventuella åtgärder görs.

Inte nöjd med hur skolan hanterat ditt klagomål? 

Är du inte nöjd med hur skolan hanterar ditt klagomål kan du vända dig till SPSM:s ledning för att få saken prövad. Det gör du via Samordningsenhetens kvalitetssamordnare. Kvalitetssamordnaren och berörd rektor går tillsammans igenom ärendet i samråd med jurist.

Om du ändå anser att vi inte har följt gällande bestämmelser, kan du även vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. Skolinspektionen kan utreda både kränkande behandling och andra brister i hur skolan följer lagar och regler. Barn och elevombudet arbetar endast med fall om kränkande behandling. Det räcker med att du gör en enda anmälan, även om du vill vända dig till båda myndigheterna.

Specialpedagogiska skolmyndighetens rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i specialskolan kan du läsa i sin helhet i vår vägledning.

Synpunkter och klagomål som gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Har du synpunkter och klagomål som gäller myndighetens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, logoped eller psykolog lämnas det i första hand till berörd person.

Vill du inte lämna direkt till berörd personal kontaktar du enhetschef Kristina Tinglöf.
Telefon 010-4735361
E-post kristina.tinglof@spsm.se

Offentlighetsprincipen

Alla synpunkter och klagomål, såväl skriftliga som muntliga, som hanteras inom SPSM dokumenteras och diarieförs och blir i och med det en allmän handling.

Läs mer om offentlighetsprincipen och allmän handling på riksdagens webbplats.

Publicerat måndag 21 december 2020