En närbild på två bäbishänder som håller om en vuxens hand

För elev med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet

Åsbackaskolan i Örebro vänder sig till elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet. Åsbackaskolan tar även emot elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Skolan har undervisning från förskoleklass upp till årskurs 10 och tar emot elever från hela landet.

Tillgänglig utbildning

Elever med dövblindhet har samma rätt till likvärdig utbildning med full delaktighet som andra elever. Medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet innebär att barnet eller ungdomen har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utveckling av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas. Dövblindhet gör att kommunikationen mellan barnet och andra hindras, vilket medför att barnets möjlighet att spontant utveckla kommunikation riskerar att begränsas och därmed begränsas även utvecklingen av relationer till anhöriga och kamrater. Det skiljer sig från senare förvärvad dövblindhet då barnet eller ungdomen ofta har erfarenheter från den tid då de såg eller hörde och således inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling. För elever med tidig dövblindhet är det viktigt att de människor de möter har förståelse för funktionsnedsättningen. För att de ska få möjlighet till samspel, kommunikation och trygghet krävs individuella pedagogiska åtgärder och anpassningar i lärmiljön. 

Personalen på Åsbackaskolan är teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om tidig dövblindhet samt kombinationen av hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Åsbackaskolan har också ett nära samarbete med myndighetens Resurscenter dövblind och Resurscenter döv/hörsel.

Olika sätt att kommunicera

Elever med medfödd eller tidig dövblindhet måste ofta förlita sig på känsel, lukt och smak i sin kommunikation. Allt som känns, luktar och smakar underlättar möjligheten att förstå. Det är med stöd av känseln, smaken och lukten som vår personal utvidgar och stödjer elevernas kommunikation med kännbara alternativt visuella tecken eller tal. Till exempel använder personalen på Åsbackaskolan taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler för kommunikation med elever med dövblindhet. Flera kommunikationssätt kan användas samtidigt – alltid anpassat till elevens egen förmåga. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö.

Så fungerar det på Åsbackaskolan

Åsbackaskolan följer läroplanen för specialskolan, som har samma kursplaner och kunskapskrav som läroplanen för grundskolan. Det finns också elever som följer grundsärskolans kursplaner, ämnen eller ämnesområden. Läs mer om läroplan och kursplaner för specialskolan.

På Åsbackaskolan menar vi att utveckling och lärande sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö. Undervisningen är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

På Åsbackaskolan har vi hög fokus på tillgänglighet i lärmiljön för att våra elever ska få möjlighet att kunna lära och vara delaktiga i skolan. Åsbackaskolan erbjuder:

  • Auditivt och synanpassade lokaler som även är tillgängliga för personer med begränsad rörelseförmåga
  • Anpassade undervisningsgrupper
  • Individuellt anpassad tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö
  • God tillgång till elevhälsopersonal
  • En miljö som stödjer elevers utveckling och identitetsutveckling

Vem kan söka?

Åsbackaskolan vänder sig till elever med medfödd eller tidig dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Medfödd eller tidig dövblindhet innebär att eleven har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utvecklingen av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas.

Om ditt barn har medfödd eller tidig dövblindhet kan du ansöka om att ditt barn ska tas emot i Åsbackaskolan. Barn eller ungdomar med senare förvärvad dövblindhet tas inte emot i Åsbackaskolan eftersom de inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling och har ett utvecklat tal eller svenskt teckenspråk som kommunikationsform. De kan dock tillhöra den regionala specialskolans målgrupp.

 

Läs mer om ansökan och vilka som fattar beslut om ditt barn ska antas till specialskola:

Publicerat torsdag 9 januari 2020