Ett stetoskop och ett äpple på ett bord.

Elevhälsa

På alla våra skolor finns tillgång till kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare. I vissa skolor har vi även logoped och fysioterapeut.

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Varje specialskola har ett elevhälsoteam som finns på plats på skolan och som kan arbeta nära både elever och personal på vardagsbasis.

Det är rektorn på respektive skola som leder elevhälsoarbetet. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns en Hälso- och sjukvårdsenhet dit all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal hör. Enhetens verksamhetschef och rektorerna har ett nära samarbete för att säkerställa att eleverna får tillgång till en likvärdig elevhälsa.

Vi utformar stödet efter elevens behov

Vilket stöd en elev får av elevhälsoteamet beror på elevens behov. Stödet kan vara förebyggande och hälsofrämjande, men också åtgärdande. Det kan också handla om stöd i grupp eller på individnivå, beroende på hur behoven ser ut. Exempel på stöd som elever kan få är stöd för läs- skriv- eller språkinlärning av vår specialpedagog eller logoped och samtal i grupp eller individuellt med vår kurator.

Vi ger också stöd till personalen

Elevhälsoteamet finns också till för att stötta personalen. Vår psykolog håller till exempel konsultationer och föreläsningar om tilläggsdiagnoser för våra lärare och vår specialpedagog eller logoped stöttar och handleder personalen frågor som handlar om till exempel lektionsplanering, bildstöd, struktur och utformning av den fysiska miljön i klassrummet.

Nära samarbete med fritids och boende

På våra specialskolor har vi en helhetssyn på vårt elevhälsoarbete. För att våra elever ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas som individer behöver vi stärka och stötta eleven på olika sätt – i skolan, på fritiden och på boendet om eleven inte bor hemma. Därför har våra elevhälsoteam ett nära samarbete med personal på fritidshem och boende. Tillsammans kan vi se till att våra elever får det stöd de behöver, både i skolan och på fritiden.

Samarbete och dialog med vårdnadshavare

Samarbetet och dialogen med dig som vårdnadshavare är viktig för att elevhälsoteamet ska kunna möta upp elevernas behov på bästa sätt. Oftast får du träffa skolans elevhälsoteam redan vid inskolningen, och alla insatser som vi gör under elevens tid hos oss sker i samråd med eleven och med dig som vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kan du också ta kontakt med oss med dina funderingar.

Behöver du komma i kontakt med skolans elevhälsa?

Om du har barn som går i specialskolan och har funderingar kring hur ditt barn mår i skolan är du välkommen att ta kontakt med skolans elevhälsa. Kontaktuppgifter till våra elevhälsoteam finns på respektive skolas Vklass. Du kan även kontakta skolans rektor och be om att komma i kontakt med elevhälsan. 

Elevhälsa

På alla våra skolor finns det

kurator, psykolog, special-pedagog,

skol-sköterska och skol-läkare.

I vissa skolor har vi också

logoped och fysio-terapeut.

Alla special-skolor har

elev-hälso-team

Alla elever i Sverige ska kunna få

hjälp av elev-hälsan.

Det står i skol-lagen.

Elevhälsan ska finnas där som stöd

för elevernas utveckling.

De ska hjälpa eleverna innan de får problem.

Vi brukar säga att elevhälsan ska vara

före-byggande och hälso-främjande.

 

Varje specialskola har ett elevhälsoteam

som finns på plats på skolan.

Det är rektorn som leder arbetet.

Elevhälsan arbetar nära elever och personal.

De finns där i vardagen.

 

Det är viktigt att elevhälsan är lika bra

i alla skolor, för alla elever.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

tar ansvar för det.

Myndigheten har en hälso- och sjuk-vårds-enhet.

All personal som arbetar med

hälsa och sjukvård i skolan hör dit.

 

Enhetens verksamhets-chef och rektorerna

samarbetar nära med varandra.

Det är de som ser till att elevhälsan är likvärdig.

 

Vi ger stöd som passar eleven

Alla elever är olika. De har olika behov.

Om eleven behöver stöd av elevhälsan

anpassar vi stödet till just den eleven.

Vilket stöd elever får beror på deras behov.

 

Stödet kan vara förebyggande och hälsofrämjande.

Om eleven har det svårt

hjälper vi eleven att lösa problemen.

Då är stödet åtgärdande.

Det kan också handla om stöd i grupp.

Det beror på hur behoven ser ut.

 

Exempel på stöd som elever kan få:

·       Stöd för läs- skriv- eller språk-inlärning.

Det kan vara med vår specialpedagog

eller med logoped.

·       Samtal i grupp.

·       Samtal med vår kurator.

 

Vi ger också stöd till personalen

Elevhälsan jobbar också med att stötta personalen.

Vår psykolog håller föreläsningar

för våra lärare, till exempel.

Det kan handla om tilläggs-diagnoser.

Vår specialpedagog eller logoped

handleder personalen.

De kan få hjälp med att planera lektioner

eller bild-stöd, till exempel.

Eller hur klass-rummet ska vara

för att det ska funka bäst för eleverna.

 

Nära samarbete med

fritids och boende

Att eleverna mår bra är viktigt

både i skolan och på fritiden.

Det är viktigt för att de ska

klara skolan på ett bra sätt,

och för att de ska utvecklas som personer.

Därför vill specialskolorna stärka

och stötta eleverna på olika sätt,

inte bara i skolan.

 

Våra elevhälsoteam har ett nära samarbete

med personalen på fritidshemmen.

De samarbetar också med boendet

för de elever som inte bor hemma.

Tillsammans kan vi se till att våra elever får

det stöd de behöver.

 

Samarbete och dialog

med dig som är förälder

Du som är förälder känner ditt barn bäst.

Du är viktig för att elevhälsan ska kunna

ge stöd åt eleven på bästa sätt.

 

Oftast får du träffa skolans elevhälsoteam

redan vid inskolningen.

Vi diskuterar alla insatser vi gör

med eleven och med dig som förälder.

Du kan också ta kontakt med oss

om du funderar på något.

 

Kontakta skolans elevhälsa

Har du barn som går i specialskolan?

Har du funderingar kring hur ditt barn mår?

Välkommen att ta kontakt med skolans elevhälsa.

 

Kontakt-uppgifter finns på skolans Skolnet.

Du kan även fråga skolans rektor.

Säg att du vill komma i kontakt med elevhälsan.

 

Publicerat tisdag 13 oktober 2020