Ett stetoskop och ett äpple på ett bord.

Elevhälsa

På alla våra skolor finns tillgång till kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare. I vissa skolor har vi även logoped och fysioterapeut.

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Varje specialskola har ett elevhälsoteam som finns på plats på skolan och som kan arbeta nära både elever och personal på vardagsbasis.

Det är rektorn på respektive skola som leder elevhälsoarbetet. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns en Hälso- och sjukvårdsenhet dit all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal hör. Enhetens verksamhetschef och rektorerna har ett nära samarbete för att säkerställa att eleverna får tillgång till en likvärdig elevhälsa.

Vi utformar stödet efter elevens behov

Vilket stöd en elev får av elevhälsoteamet beror på elevens behov. Stödet kan vara förebyggande och hälsofrämjande, men också åtgärdande. Det kan också handla om stöd i grupp eller på individnivå, beroende på hur behoven ser ut. Exempel på stöd som elever kan få är stöd för läs- skriv- eller språkinlärning av vår specialpedagog eller logoped och samtal i grupp eller individuellt med vår kurator.

Vi ger också stöd till personalen

Elevhälsoteamet finns också till för att stötta personalen. Vår psykolog håller till exempel konsultationer och föreläsningar om tilläggsdiagnoser för våra lärare och vår specialpedagog eller logoped stöttar och handleder personalen frågor som handlar om till exempel lektionsplanering, bildstöd, struktur och utformning av den fysiska miljön i klassrummet.

Nära samarbete med fritids och boende

På våra specialskolor har vi en helhetssyn på vårt elevhälsoarbete. För att våra elever ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas som individer behöver vi stärka och stötta eleven på olika sätt – i skolan, på fritiden och på boendet om eleven inte bor hemma. Därför har våra elevhälsoteam ett nära samarbete med personal på fritidshem och boende. Tillsammans kan vi se till att våra elever får det stöd de behöver, både i skolan och på fritiden.

Samarbete och dialog med vårdnadshavare

Samarbetet och dialogen med dig som vårdnadshavare är viktig för att elevhälsoteamet ska kunna möta upp elevernas behov på bästa sätt. Oftast får du träffa skolans elevhälsoteam redan vid inskolningen, och alla insatser som vi gör under elevens tid hos oss sker i samråd med eleven och med dig som vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kan du också ta kontakt med oss med dina funderingar.

Behöver du komma i kontakt med skolans elevhälsa?

Om du har barn som går i specialskolan och har funderingar kring hur ditt barn mår i skolan är du välkommen att ta kontakt med skolans elevhälsa. Kontaktuppgifter till våra elevhälsoteam finns på respektive skolas Vklass. Du kan även kontakta skolans rektor och be om att komma i kontakt med elevhälsan. 

Publicerat tisdag 13 oktober 2020