Elevförsäkring

Elever vid våra skolor är försäkrade under skoltid och fritid. Försäkringen heter Särskilt personskadeskydd och kan jämföras med en vanlig olycksfallsförsäkring.

Det är en gruppförsäkring som gäller för elever vid Specialpedagogiska skolmyndighetens skolor samt barn och vuxna som deltar i verksamheten. Försäkringen gäller under skoltid och fritid.

Försäkringsskydd

Vid personskada eller vid sjukdom genom smitta utbetalas ersättning enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet förelegat.

Vid tandskada

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning bara under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller behandlande läkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en bedömning innan behandlingen påbörjas.

Preskription

Om anmälan om skada inte har kommit in till Kammarkollegiet inom tre år efter skadedagen upphör rätten till ersättning.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett som ska undertecknas av både den försäkrade och av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Du hämtar skadeanmälningsblanketten på Kammarkollegiets webbplats.

Gör så här:

  1. Fyll i skadeanmälningsblanketten på din dator.
  2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  3. Skriv under
  4. Se till att skolan fyller i sin del av blanketten och skriver under.
  5. Posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Elevförsäkring

Elever och vuxna vid våra skolor är försäkrade

under skol-tid och fri-tid.

Det är en grupp-försäkring.

Försäkringen heter Särskilt person-skade-skydd.

Det är som en vanlig olycks-falls-försäkring.

Du får pengar i ersättning om du har skadat dig.


 

Det här skyddet har eleven

Om eleven skadar sig eller blir smittad

Eleven kan få ersättning vid person-skada

eller vid sjukdom genom smitta.

Det är skade-stånds-lagen som gäller.

 

Om eleven skadar tänderna

Elevens vårdnadshavare kan få ersättning för

nödvändiga kostnader hos tand-läkaren

om eleven är med om en olycka

och får tand-skador.

 

Om det är en större behandling

måste du eller tand-läkaren först kolla upp

om det går att få ersättning.

Det kan vara för implantat eller skal-fasader.

Då måste ni kontakta Kammar-kollegiet.

 

De gör en bedömning.

 

Anmäl skadan i tid

Du har tre år på dig att

anmäla skadan till Kammarkollegiet.

Efter det kan du inte längre få

pengar för skadan.

 

Så här anmäler du skadan

Det finns en speciell blankett du ska fylla i

för att göra en skade-anmälan.

Du hämtar den på Kammarkollegiets hemsida.

Både eleven och en person

från Specialpedagogiska skolmyndigheten

ska under-teckna blanketten.

 

 

Gör så här:

  1. Fyll i blanketten på din dator.
  2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  3. Skriv under.
  4. Se till att skolan fyller i sin del av blanketten

och skriver under.

 

Skicka blanketten till:

Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.

Kammarkollegiet tar hand om ärendet.

Du får information om

vem som är din handläggare. 

 

Publicerat fredag 26 augusti 2022