Ansökan till specialskola

Här kan du läsa om vem som kan söka till specialskola, hur ansökan går till, sista ansökningsdag och vilka som beslutar om mottagande i specialskola.

Vilka kan söka?

Vi tar emot elever som behöver en annan skolform för att kunna utvecklas och lära. Kriterierna för vilka elever som tas emot i specialskolan hittar du under rubriken "Vem kan söka?" på respektive målgrupps sida:

Besök gärna skolan innan du söker

Innan du ansöker om att ditt barn ska tas emot i specialskolan rekommenderar vi att du först tar kontakt med skolan. Genom ett samtal eller besök kan du få en bra uppfattning om skolan passar ditt barn och vad det innebär att gå i en specialskola.

När ska du söka?

Ansökan med alla handlingar som behövs för mottagande till specialskolan ska ha lämnats in senast den 15 november om du vill att ditt barn ska börja i specialskolan hösten nästkommande år.

Behöver ditt barn börja en annan tid under året, till exempel vid byte av skolform? Vi rekommenderar att du tar kontakt med den aktuella skolan för att få veta när de skulle ha möjlighet att ta emot ditt barn om nämnden fattar beslut om mottagande i specialskolan. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja.

När du skickar in en ansökan efter 15 november behandlas den på det nämndmöte som är lämpligast tidsmässigt. Läs mer om vad som händer efter ansökan.

För ansökan till förskoleklass är sista dag att skicka in ansökan den 15 november året innan ditt barn ska börja i förskoleklass. Idag erbjuder alla våra specialskolor utom Hällsboskolan i Stockholm förskoleklass. Från
höstterminen 2019 kommer Hällsboskolan Stockholm även att ta emot barn till förskoleklass. Läs mer om ansökan till förskoleklass.

Vem beslutar om mottagande i specialskolan?

För att bli inskriven på en specialskola krävs ett beslut att ditt barn är mottagen i specialskolan. Det är Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ditt barn ska tas emot i specialskolan. Det är sedan rektor vid den skola som du sökt till som bestämmer när ditt barn får en plats i skolan.

Det är 7 kap. 6 § Skollagen (2010:800) samt förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten som styr vilka som tillhör målgrupperna för specialskolan. Nämnden utgår från dessa bestämmelser när de prövar din ansökan. Läs mer om hur nämnden fattar beslut om mottagande.

Så här söker du

Vi behöver lite olika information och underlag beroende på vilken skola du söker. Ladda ned ansökningsblankett och läs vilka handlingar du behöver bifoga.

Publicerat måndag 25 juni 2012 Granskat söndag 19 maj 2019