Anmäla oro för ett barn

För oss i Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi alltid barnets bästa i fokus och arbetar för att våra elever ska känna sig trygga. Om vi skulle misstänka att ett barn far illa, agerar vi både utifrån våra egna rutiner och utifrån skollagen samt socialtjänstlagen.

Alla som arbetar i myndigheten är skyldiga enligt Socialtjänstlagen kapitel 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa i vår verksamhet. På Skolverkets webbplats finns mer information om skolans ansvar för barn som far illa.

Vart du vänder dig om du känner oro för ett barn

Rutiner för att utreda diskriminering och kränkande behandling

Specialskolorna är liksom grundskolorna skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen kapitel 6 10§. I myndigheten har vi särskilda rutiner för att skyndsamt utreda och agera vid misstanke om kränkande behandling. Du hittar ditt barns skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling på skolans Vklass

Publicerat tisdag 13 oktober 2020