En film om våra specialskolor

Vi driver flera specialskolor runtom i landet. Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. Du kan välja textning genom att klicka på cc-knappen i filmspelaren.

Syntolkning av filmen En film om våra specialskolor

Vi driver flera specialskolor runtom i landet. Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. Det här är en syntolkning av filmen om våra specialskolor. Efter syntolkningen visas filmen. 

Undervisning i specialskola

På uppdrag av staten driver Specialpedagogiska skolmyndigheten specialskolor på sex olika orter i Sverige: Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro, Härnösand och Umeå. Elever som går på våra skolor erbjuds en miljö som ger dem möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

Fokus på hög tillgänglighet

På specialskolan gör vi utbildningen tillgänglig så att våra elever ska få en likvärdig utbildning med hög måluppfyllelse. På våra skolor finns personal som har kunskap om och erfarenhet av att undervisa elever med de funktionsnedsättningar som skolans målgrupper har. I specialskolan lägger vi tyngdpunkten på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen i enlighet med målen i kursplanerna. Vi strävar efter att alla våra elever ska nå målen i alla ämnen. Vi har digitalt lärande som stöd till undervisningen och använder alternativa verktyg, anpassade läromedel och individuellt anpassade hjälpmedel i undervisningen. Våra elever får en flexibel och individuellt anpassad utbildning i tillgängliga lärmiljöer.

Specialskolan lär ut samma saker som grundskolan gör, fast på ett annat sätt. Alla elever i specialskolan har behov av ett välutformat stöd och därför har personalen i specialskolan ett tätt samarbete runt varje elev. Kunskapskraven i läroplanen för specialskolan är samma som för grundskolan i de ämnen som vi har gemensamma med grundskolan. Läs mer om läroplanen för specialskolan. 

Våra skolor har ett fokus på kompetensutveckling och har som mål att regelbundet fortbilda vår personal för att på bästa sätt möta elevers skiftande behov.

Våra skolor kännetecknas av:

  • en strävan att ha personal med hög specialkompetens
  • anpassade undervisningsgrupper
  • hög fokus på tillgänglighet
  • god tillgång till elevhälsopersonal.

Vi uppmuntrar föräldrainflytande och det finns flera möjligheter för dig som vårdnadshavare att påverka ditt barns skolgång, bland annat genom att engagera dig i skolrådet på ditt barns skola eller i det nationella föräldrarådet.

Våra skolors målgrupper

Varför specialskola?

Enligt 7. Kap 6 § i skollagen (2010:800) ska barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan tas emot i specialskolan. Specialskolan är således en skolform för elever som enligt skollagen behöver en annan skolform. Specialskolan är obligatoriskt tioårig för att våra elever ska få mer tid för sitt lärande.

För att elever ska kunna lära och vara delaktiga i skolan behöver de en lärmiljö som är tillgänglig för dem. Elever som går på någon av våra skolor vistas i en miljö där de kan kommunicera med andra, lära och vara delaktiga i olika sammanhang i skolan: i undervisningen, på rasterna, i fritidshemmet och på skolans boende för de elever som har långt att pendla. Med kommunikativ delaktighet får våra elever möjlighet till att delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. En miljö där eleverna får vara delaktiga är inte bara viktig för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen utan främjar också deras identitetsutveckling. Genom att våra elever känner tillhörighet med andra elever och utvecklar kamratrelationer med dem som de kan kommunicera med byggs en bra grund för livslångt lärande och för framtida utbildnings- och yrkesvägar. 

Ansökan och beslut om mottagande i förskoleklass vid skolenhet med specialskola och i specialskolan

För att ditt barn ska få gå i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola krävs att du som vårdnadshavare skickar in en ansökan med tillhörande obligatoriska handlingar som visar att ditt barn hör till någon av specialskolans målgrupper. Det är Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning som bedömer vilka elever som ska tas emot i förskoleklass vid specialskola och i specialskolan.

Ansökan med tillhörande handlingar ska vara inlämnad senast den 15 november om du vill att ditt barn ska börja nästkommande hösttermin.

Läs mer om ansökan till förskoleklass vid specialskola och specialskola.

Publicerat tisdag 26 maj 2020