Specialskola för elever med kombinerad syn- och hörsel­nedsättning eller förvärvad dövblindhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver fem regionala skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. Dessa skolor är för elever som är döva eller har hörselnedsättning, även i kombination med annan funktionsnedsättning som elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet. 

Tillgänglig utbildning med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

En elev med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet har rätt till en lärmiljö som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling och delaktighet. Det innebär bland annat god visuell miljö, god ljudmiljö och personal som använder sig av pedagogiska strategier och stödstrukturer, lärverktyg och hjälpmedel i undervisningen. Det är även viktigt att det finns en fungerande kommunikation mellan eleven, läraren och övriga klasskamrater för att eleven ska kunna vara delaktig i undervisningen, på rasterna och i fritidshemmet samt få en god språk- och kunskapsutveckling. 

På våra fem regionala skolor kan elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö tillsammans med andra elever som är döva eller har hörselnedsättning:

Våra skolor följer läroplanen för specialskolan och tar emot elever inom sitt regionala upptagningsområde (PDF-dokument, 735 kB). Det finns också möjlighet för vissa elever att läsa enligt grundsärskolans kursplaner. På vår sida för elever som är döva eller har hörselnedsättning finns mer information om hur det fungerar rent generellt på våra skolor. 

Lärmiljö och stöd för elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet

På våra skolor får eleverna:

  • Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.
  • En individuellt anpassad undervisning efter den språk- och kunskapsnivå som de befinner sig på med en gynnsam språk- och kunskapsutveckling som mål. 
  • Tillgång till en tillgänglig social arena med möjlighet till kamrater som de kan kommunicera med, vilket stödjer deras identitetsutveckling.
  • Tillgång till tillgängligt anpassade lokaler med ett visuellt utformat klassrum så att de kan se varandra bra oavsett om de kommunicerar på svenskt teckenspråk eller på talat språk med hörteknisk utrustning. Alla våra klassrum har dessutom hög ljudklass.
  • Möjlighet att lära sig avslappnat utan att behöva anstränga sig för att höra och förstå vad andra säger.
  • Möjlighet att växla mellan svenskt teckenspråk och svenska beroende på situation.

För elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet finns i vissa fall behov av stöd med taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler som vi erbjuder på alla våra regionala skolor. Vi utformar ett individuellt stöd beroende på vilka behov av stöd som eleven har. 

Ta gärna av filmer om dövblindhet här.

Mer om lärande och social utveckling för barn och elever med dövblindhet.

Vem kan gå i regional specialskola? 

Elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet tillhör målgruppen för den regionala specialskolan, som erbjuder tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Målgruppen döv och hörselnedsättning kan ha olika behov och även ytterligare funktionsnedsättningar. Det som dock är gemensamt för alla elever som tas emot i regionala specialskolor är att de har någon form av hörselnedsättning och behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

I ansökan behöver du bifoga underlag som styrker ditt barns hörselnedsättning, synnedsättning, eventuell ytterligare funktionsnedsättning och behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Vi har en nämnd som gör en bedömning om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp och fattar beslut om mottagande i specialskolan. I bedömningen tittar vi på om barnet kan gå i ordinarie grundskola eller grundsärskola med anpassat stöd eller om barnet behöver tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö som erbjuds på våra skolor.  

Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning eller har medfödd dövblindhet kan gå på Åsbackaskolan

Vi tar emot barn och elever både med och utan förkunskaper i svenskt teckenspråk. Våra elever har svenskt teckenspråk både som första- och andraspråk. Barn som börjar hos oss utan förkunskaper i svenskt teckenspråk får individuellt stöd för att lära sig svenskt teckenspråk.

Så ansöker du till specialskola

För att ansöka om en plats vid specialskolan så fyller du i vår ansökningsblankett. På ansökningsblanketten markerar du i kryssrutorna vilken eller vilka funktionsnedsättningar ditt barn har och lägger till de handlingar vi behöver. För barn med ko0mbinerad syn- eller hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet behöver vi:

Har ditt barn också annan funktionsnedsättning, kryssar du för detta och bifogar det underlag vi behöver. Läs mer på ansökningsblanketten vilka handlingar vi behöver. Det är viktigt att du vet att om du väljer att skicka in en ansökan där det saknas nödvändiga handlingar kommer detta att innebära att du får vänta längre på beslut än om en komplett ansökan kommer in i tid. Det kan innebära att skolplacering kan bli senare än önskemålet. Mer om ansökan till specialskola.

Har du frågor om ansökan går det bra att ringa eller mejla till vår handläggare på 010 473 51 00 eller sokaskola@spsm.se.

Publicerat fredag 21 april 2023