En närbild på två bäbishänder som håller om en vuxens hand

För elev med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Åsbackaskolan i Örebro som tar emot elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Skolan har undervisning från förskoleklass upp till årskurs 10 och tar emot elever från hela landet.

Tillgänglig utbildning med upplevelsebaserat lärande

Elever med dövblindhet har samma rätt till likvärdig utbildning med full delaktighet som andra elever. Medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet innebär att barnet eller ungdomen har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utveckling av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas. Tidig dövblindhet gör att kommunikationen mellan barnet och andra hindras, vilket medför att barnets möjlighet att spontant utveckla kommunikation riskerar att begränsas och därmed begränsas även utvecklingen av relationer till anhöriga och kamrater. Det skiljer sig från senare förvärvad dövblindhet då barnet eller ungdomen ofta har erfarenheter från den tid då de såg eller hörde och således inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling.

För elever med tidig dövblindhet är det viktigt att de människor de möter har förståelse för funktionsnedsättningen. För att de ska få möjlighet till samspel, kommunikation och trygghet krävs individuella pedagogiska åtgärder och anpassningar i lärmiljön. Det erbjuder vi på Åsbackaskolan. Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om tidig dövblindhet samt kombinationen av hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Vi har upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod för att göra undervisningen mera konkret för våra elever. 

Olika sätt att kommunicera

Elever med medfödd eller tidig dövblindhet måste ofta förlita sig på känsel, lukt och smak i sin kommunikation. Allt som känns, luktar och smakar underlättar möjligheten att förstå. Det är med stöd av känseln, smaken och lukten som vår personal utvidgar och stödjer elevernas kommunikation med kännbara alternativt visuella tecken eller tal. Till exempel använder personalen på Åsbackaskolan taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler för kommunikation med elever med dövblindhet. Flera kommunikationssätt kan användas samtidigt – alltid anpassat till elevens egen förmåga. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö.

Vem kan söka?

Åsbackaskolan vänder sig till elever med medfödd eller tidig dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Medfödd eller tidig dövblindhet innebär att eleven har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utvecklingen av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas.

Om ditt barn har medfödd eller tidig dövblindhet kan du ansöka om att ditt barn ska tas emot i Åsbackaskolan. Barn eller ungdomar med senare förvärvad dövblindhet tas inte emot i Åsbackaskolan eftersom de inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling och har ett utvecklat tal eller svenskt teckenspråk som kommunikationsform. De kan dock tillhöra den regionala specialskolans målgrupp.

För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola måste det kunna utredas att barnet tillhör specialskolans målgrupp enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800).

Så här söker du till specialskolan

Publicerat måndag 7 september 2020