En närbild på två bäbishänder som håller om en vuxens hand

För elev med medfödd  dövblindhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Åsbackaskolan i Örebro som tar emot elever med medfödd dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Skolan har undervisning från förskoleklass upp till årskurs 10 och tar emot elever från hela landet.

Tillgänglig utbildning med upplevelsebaserat lärande

Elever med dövblindhet har samma rätt till likvärdig utbildning med full delaktighet som andra elever. Medfödd dövblindhet innebär att barnet eller ungdomen har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utveckling av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas. Medfödd dövblindhet gör att kommunikationen mellan barnet och andra hindras, vilket medför att barnets möjlighet att spontant utveckla kommunikation riskerar att begränsas och därmed begränsas även utvecklingen av relationer till anhöriga och kamrater. Det skiljer sig från förvärvad dövblindhet då barnet eller ungdomen ofta har erfarenheter från den tid då de såg eller hörde och således inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling.

För elever med medfödd dövblindhet är det viktigt att de människor de möter har förståelse för funktionsnedsättningen. För att de ska få möjlighet till samspel, kommunikation och trygghet krävs individuella pedagogiska åtgärder och anpassningar i lärmiljön. Det erbjuder vi på Åsbackaskolan. Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om medfödd dövblindhet samt kombinationen av hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Vi har upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod för att göra undervisningen mera konkret för våra elever. 

Olika sätt att kommunicera

Elever med medfödd dövblindhet måste ofta förlita sig på känsel, lukt och smak i sin kommunikation. Allt som känns, luktar och smakar underlättar möjligheten att förstå. Det är med stöd av känseln, smaken och lukten som vår personal utvidgar och stödjer elevernas kommunikation med kännbara alternativt visuella tecken eller tal. Till exempel använder personalen på Åsbackaskolan taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler för kommunikation med elever med dövblindhet. Flera kommunikationssätt kan användas samtidigt – alltid anpassat till elevens egen förmåga. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö.

Vem kan gå i specialskola?

Åsbackaskolan vänder sig till elever med medfödd dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning.

Medfödd dövblindhet innebär att eleven har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utvecklingen av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas.

Barn eller ungdomar med förvärvad dövblindhet tas inte emot i Åsbackaskolan eftersom de inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling och har ett utvecklat tal eller svenskt teckenspråk. De kan dock tillhöra den regionala specialskolans målgrupp.

Så här söker du till specialskolan och till förskoleklass vid specialskola

Publicerat fredag 19 mars 2021