Hällsboskolans lärmiljöer

Det som utmärker Hällsboskolan är vår unika lärmiljö. Vi arbetar med språk och kommunikation på olika sätt i undervisning, under raster och på fritids. Vi ger eleverna den tid hon eller han behöver för att lära och utvecklas. Målet är att våra elever ska få förutsättningar att vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang samt få en god språk- och kunskapsutveckling.

Vår personal har hög specialpedagogisk kompetens

Personalen på Hällsboskolan Kungsholmen har hög specialpedagogisk kompetens och särskild kunskap om digitala lärverktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Många av oss är specialpedagoger eller speciallärare med särskilda kunskaper om elever med språklig sårbarhet.

Vi arbetar med hög personaltäthet och anpassade undervisningsgrupper som gör att vi kan bemöta eleverna utifrån deras möjligheter och förutsättningar. Det gäller inte bara under lektionerna, utan även under rasterna, på fritids och i boendet.

Ger elever tid

Vi ger eleverna återkoppling och tillräckligt med tid att reflektera och formulera svar och inlägg, för att de ska kunna använda sig av det de lärt sig i nya sammanhang. I undervisningen stöttar vi elevernas lärande, utveckling och kommunikation genom att bland annat 

  • använda visuellt stöd med hjälp av bilder och tecken för att förstärka det talade språket, det vill säga alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
  • ge tydliga uppmärksamhetssignaler
  • tala tydligt och anpassa talhastighet, ordval och begrepp
  • begränsa ord och meningslängd
  • presentera ett fåtal uppgifter samtidigt
  • visualisera och modellera undervisningen och
  • använda olika metoder och material.

Undervisar med stöd av anpassade lärverktyg 

I undervisningen använder vi olika anpassade läromedel, pedagogiska appar och it-verktyg som stöd. I våra lokaler finns möjlighet för eleverna att arbeta i grupp eller enskilt. 

Språket i centrum

Språkstimulans och kommunikationsträning finns med i olika sammanhang under hela skoldagen. Språket står alltid i centrum, oberoende om det är under lektionerna, hos logopeden, i samtalet i matsalen eller under en rast- eller fritidsaktivitet. Språket övas på varierande sätt inom alla skolämnen. Hur språket används i olika vardagssituationer, det vill säga pragmatik, är en viktig del i arbetet med elevernas språkutveckling.

Publicerat torsdag 18 mars 2021