För elev som är döv eller har hörsel-nedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver fem regionala skolor som vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning. På våra regionala skolor har vi tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10.

Tillgänglig utbildning med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

En elev som är döv eller har hörselnedsättning har rätt till en lärmiljö som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling och delaktighet. Det innebär bland annat god visuell miljögod ljudmiljö och personal som använder sig av pedagogiska strategier och stödstrukturer, lärverktyg och hjälpmedel i undervisningen. Det är även viktigt att det finns en fungerande kommunikation mellan eleven, läraren och övriga klasskamrater för att eleven ska kunna vara delaktig i undervisningen, på rasterna och i fritidshemmet samt få en god språk- och kunskapsutveckling. 

På våra fem regionala skolor kan elever som är döva eller har hörselnedsättning få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö:

Våra skolor följer läroplanen för specialskolan och tar emot elever inom sitt regionala upptagningsområde.

Så fungerar det på våra skolor

På våra skolor får eleverna:

  • Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.
  • En individuellt anpassad undervisning efter den språk- och kunskapsnivå som de befinner sig på med en gynnsam språk- och kunskapsutveckling som mål. 
  • Tillgång till en tillgänglig social arena med möjlighet till kamrater som de kan kommunicera med, vilket stödjer deras identitetsutveckling.
  • Tillgång till tillgängligt anpassade lokaler med ett visuellt utformat klassrum så att de kan se varandra bra oavsett om de kommunicerar på svenskt teckenspråk eller på talat språk med hörteknisk utrustning. Alla våra klassrum har dessutom hög ljudklass.
  • Möjlighet att lära sig avslappnat utan att behöva anstränga sig för att höra och förstå vad andra säger.
  • Möjlighet att växla mellan svenskt teckenspråk och svenska beroende på situation.

Vem kan söka?

Du som har ett barn som är dövt eller har hörselnedsättning och som är i behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö har möjlighet att söka till den regionala specialskolan. I ansökan behöver du bifoga underlag som styrker ditt barns hörselnedsättning och behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Vi har en nämnd som gör en bedömning om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp och fattar beslut om mottagande i specialskolan. 

Om ditt barn är dövt eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning eller har medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet har du möjlighet att söka till Åsbackaskolan

Vi tar emot barn både med och utan förkunskaper i svenskt teckenspråk. Våra elever har svenskt teckenspråk både som första- och andraspråk. Barn som börjar hos oss utan förkunskaper i svenskt teckenspråk får individuellt stöd för att lära sig svenskt teckenspråk.

För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola måste det kunna utredas att barnet tillhör specialskolans målgrupp enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800).

Så här söker du till specialskolan.

Publicerat fredag 28 augusti 2020