För elev som är döv eller har hörsel-nedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver fem regionala skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. Våra skolor vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning. Inom denna målgrupp kan det finnas elever som utöver att vara döva eller ha hörselnedsättning även har ytterligare funktionsnedsättning, som exempelvis kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet eller annan funktionsnedsättning. 

Tillgänglig utbildning med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

En elev som är döv eller har hörselnedsättning har rätt till en lärmiljö som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling och delaktighet. Det innebär bland annat god visuell miljögod ljudmiljö och personal som använder sig av pedagogiska strategier och stödstrukturer, lärverktyg och hjälpmedel i undervisningen. Det är även viktigt att det finns en fungerande kommunikation mellan eleven, läraren och övriga klasskamrater för att eleven ska kunna vara delaktig i undervisningen, på rasterna och i fritidshemmet samt få en god språk- och kunskapsutveckling. 

På våra fem regionala skolor kan elever som är döva eller har hörselnedsättning få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö:

Vilket upptagningsområde varje skola har regleras i SKOLFS 2011:127.

Våra skolor följer läroplanen för specialskolan och tar emot elever inom sitt regionala upptagningsområde (PDF-dokument, 735 kB). Det finns också möjlighet för vissa elever att läsa enligt grundsärskolans kursplaner. 

Så fungerar det på våra skolor

På våra skolor får eleverna:

  • Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.
  • En individuellt anpassad undervisning efter den språk- och kunskapsnivå som de befinner sig på med en gynnsam språk- och kunskapsutveckling som mål. 
  • Tillgång till en tillgänglig social arena med möjlighet till kamrater som de kan kommunicera med, vilket stödjer deras identitetsutveckling.
  • Tillgång till tillgängligt anpassade lokaler med ett visuellt utformat klassrum så att de kan se varandra bra oavsett om de kommunicerar på svenskt teckenspråk eller på talat språk med hörteknisk utrustning. Alla våra klassrum har dessutom hög ljudklass.
  • Möjlighet att lära sig avslappnat utan att behöva anstränga sig för att höra och förstå vad andra säger.
  • Möjlighet att växla mellan svenskt teckenspråk och svenska beroende på situation.

Vem kan gå i regional specialskola? 

Målgruppen döv och hörselnedsättning är en heterogen grupp. De kan ha olika behov och även ytterligare funktionsnedsättningar. Det som dock är gemensamt för alla elever som tas emot i regionala specialskolor är att de har någon form av hörselnedsättning och behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. 

Eleverna kan till exempel vara döva, ha hörselnedsättning eller kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet. För elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet finns i vissa fall behov av stöd med taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler som vi erbjuder på alla våra regionala skolor.

I ansökan behöver du bifoga underlag som styrker ditt barns hörselnedsättning, ytterligare funktionsnedsättning och behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Vi har en nämnd som gör en bedömning om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp och fattar beslut om mottagande i specialskolan. I bedömningen tittar vi på om barnet kan gå i ordinarie grundskola eller grundsärskola med anpassat stöd eller om barnet behöver tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö som erbjuds på våra skolor.  

Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning eller har medfödd dövblindhet kan gå på Åsbackaskolan

Vi tar emot barn och elever både med och utan förkunskaper i svenskt teckenspråk. Våra elever har svenskt teckenspråk både som första- och andraspråk. Barn som börjar hos oss utan förkunskaper i svenskt teckenspråk får individuellt stöd för att lära sig svenskt teckenspråk.

Så här söker du till specialskolan och till förskoleklass vid specialskola.

Publicerat måndag 21 juni 2021