Undervisning i kommunal och fristående skola

Din kommun ansvarar för att ordna en skolverksamheten som är utformad så att alla elever har möjlighet att delta i undervisningen på sina villkor.

Vilka alternativ som finns nära ditt barn varierar beroende på i vilken kommun du bor och vilket elevunderlag som finns i kommunen.

Grundskola

Många elever med funktionsnedsättning går i grundskola i närheten där man bor. En viktig förutsättning är att skolan är tillgänglig för eleven ur ett fysiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv. Det handlar om allt från val av läromedel till fortbildning av lärare. Det är också viktigt att skolan har kunskap om hur man gör utbildningen tillgänglig för elever med funktionsnedsättning.

Mer information om tillgänglighet i skolan

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Mer information om grundsärskola på Skolverkets webbplats

Mer information om utvecklingsstörning 

Fristående skola

Fristående skolor ska vara öppna för alla. De ska kunna ge stöd åt elever och anpassa sin organisation och sin undervisning utifrån elevens behov och förutsättningar på samma sätt som en kommunal skola. På vissa platser i landet finns fristående skolor med en särskild inriktning som kan passa ditt barn. Det är viktigt att även den fristående skolan har kunskap om hur man gör utbildningen tillgänglig för elever med funktionsnedsättning.

Friskolornas riksförbund

Idéburna skolors riksförbund

Att välja en fristående skola

Olika skolalternativ för elever som är döva eller har hörselnedsättning

På Hörsellinjen.se finns information och tips om vad du som vårdnadshavare kan behöva att tänka på när du ska välja vilken skola som passar ditt barn. Här finns också information om vilka andra anpassade skolalternativ, förutom specialskolor, som finns för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Läs mer på Hörsellinjen.se. 

Vart vänder jag mig?

Kontakta din kommun eller besök din kommuns webbplats för att ta reda på vilka alternativ som finns där du bor. I vissa kommuner kan du vända dig till kommunens elevhälsoteam, om det finns ett sådant, eller vänd dig direkt till rektor på den skola där du tänker att ditt barn ska gå.

Du kan också söka och jämföra skolor på Skolverkets webbplats, Välja skola.

Mer information om olika skolor hittar du på Skolverkets webbplats Utbildningsinfo. Där kan du söka information om skolor och utbildning i hela Sverige.

Besök Skolverkets webbplats Utbildningsinfo

Specialskolor drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mer information om specialskolor hittar du här på vår webbplats.

Läs mer om specialskolor

Vem beslutar om skolplacering?

Det är din kommun som fattar beslut om eleven ska börja i till exempel hörselklass. Det är också din kommun som står för eventuella kostnader för skoltaxi.

Specialskolor drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beslut om skolplacering där fattas därför av en nämnd hos oss. Mer information om beslut gällande specialskola hittar du här på vår webbplats.

Läs mer om specialskolor

Mer information

Mer information om grundskoleutbildning på Skolverkets webbplats

Publicerat tisdag 10 december 2019